Dato: 16. juli 1860
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonna Stampe, f. Drewsen
Sprog: dansk.

Brunnen ved Vierwaldstädtssøen den 16 Jul i 1860

Kjære Jonna!

Saa tidt og ofte tænker jeg paa Dig, Din mand og Børnene, saa ofte ønsker jeg at I alle vare og saae de Herligheder som rulle op for mig; jeg har ikke endnu sendt Dig Brev, men jeg veed at Du har hørt og læst om hvad der meest har fyldt mig og det er Besøget i Rendsborg og ved PassionsSkuespillet i Oberammergau, om det første skrev jeg til Din Fader og han har ladet mig vide at Brevet blev sendt til Christinelund, om det andet skrev jeg til Jette Collin og bad hende sende Dig Brevet til Gjennemlæsning, da det ganske vist vil interessere Dig; at skrive og atter skrive det Samme til Flere i Familien er altfor besværligt og jeg vil troe at Du har læst det sidstnævnte Brev naar dette kommer til Dig. Aldrig glemmer jeg den Fremstilling af Lidelseshistorien, det var Tro og Sandhed der begeistrede og levende gjorde hele Fremstillingen. I München har jeg / levet meget med den geniale Kaulbach, der har givet et deiligt Billed af mit Eventyr Engelen og lovede at give eet til "Dyndkongens Datter". Hofraad Hampfstængel her har beæret mig med at optage mit Photograph=Billed i "Zeitgenosse", det er det smukkeste Portræt der er af mig, jeg blev formelig over­rasket ved at see hvorledes Sollyset og en kunstnerisk Haand kunde faae Sligt ud af mit Ansigt. Det vil forbause Dig; det minder om Schiller og er dog ganske mig! jeg skal jo ogsaa ligne ham siger Schillers Familie, kun at han havde rødt Haar og angrebne Øine. Af et Brev seer jeg at Baron Stampe og Grundtvigs Steddatter er blevne forlovede, er det saaledes? Det er vel Christian Stampe? Jeg boer for Øieblikket i den lille By Brunnen, har det dybe grønne Vand lige udenfor og de høie Bjerge med Skove, Græsgange og Snee.Dampskibe komme og gaae. Da jeg igaar stod nede paa Broen fik jeg en Hilsen fra en Familie ombord, det var Geheimeraad Tillisch med Kone og Datter der kom fra Luzern og vilde ned til Fluelen og igjen tilbage, de havde kjendt mig og gik saa paa Hjemfarten / i Land her i Brunnen og besøgte mig; vi vare sammen en halvanden Time; de sad i min lille Stue med den store Udsigt og var meget lykkelige ved den mageløse Natur. Ellers har jeg her ingen Danske seet.

Grev Lerches ere i Vevey, maaskee komme de her. Jeg tænker at, være i Locle omtrent de første Dage i August, glæd mig der med et Brev, jeg fa ae næsten aldrig Brev hjemme fra. Næsten til hver Enkelt i den collinske Familie har jeg skrevet, der i sin Udstrækning er et Arbeide, men hver Enkelt overtager ikke at glæde mig igjen med Brev, men det vil Du; send det før den 12 August til Locle Canto n Neuchatel i Schweitz da faaer jeg det, men send samme poste restante. I 27 Aar var jeg ikke deroppe paa Jurabjergene, da drog jeg første Gang ind i Italien, hvor Meget er ikke oplevet siden den Tid! jeg besøger der Jules Jurgensen der har en stor Uhr fabrique og hos hvis Familie jeg tidligere var i Besøg. Hils nu Din Mand og Børnene, ligesom Elise,Holger, Janina og Din Svigermoder. Er Christian forlovet, da gratuleer!­

Lev hjertelig vel!

af trofast Hjerte H.C.Andersen.

(Side 2 venstre margin:)

Staaer der i danske Blade Noget om mine Eventyr oversat paa Engelsk, da klip det ud og send mig.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus