Dato: 15. juli 1860
Fra: H.C. Andersen   Til: Therese Henriques, f. Abrahamson
Sprog: dansk.

Brunnen den 15 Juli 1860.

Kjære Fru Henriques!

Tak for Deres venlige, hjertelige Brev, gjentag for Deres Mand hvor glad jeg ogsaa var ved hans Skrivelse, det er deiligt at vide man har deeltagende Venner og see at de mere end med Tanken følger een. Nu er jeg i det stille, deilige Brunnen, hvor jeg er i Pension for 14 Dage, har et nydeligt lille Værelse ud til den blanke grønne Vierwaldstädter Sø, og de skovgroede Bjerge med Sneetoppe lige foran mine Vinduer, jeg hører Køernes Klokker og Alpehornet, Veiret er fra igaar sommerligt smukt og nu vil jeg her begynde paa at nedskrive for illustrered Tidende Indtrykket af Passions Skuespillet i Oberammergau, De vil da fuldstændigt kunde læse derom, det hører til Noget af det meest Eiendommelige jeg har seet og minder om de græske Tragedier i det Frie eller de indiske Skuespil, hvor "Sacuntala" opførtes. Jesu Lidelse, fra Indtoget i Jerusalem, der blev storartet fremstillet af 500 Personer til Opstandelsen, udgjorte Forestillingen, hvor vi sad fra halv otte om Morgenen til halv sex om Eftermiddagen; en ung smuk Mand udførte Jesus, med en saadan Tro og Fromhed, at der ikke var noget Forargeligt deri, ingen Skuespiller kunde saaledes gjøre ham det efter; han, Pilatus og Judas vare fortræffelige. Chor, Solo og Recetativ gik mageløst godt og Dragterne vare korecte og smagfulde; hele Lidelses Historien blev, ligesom illustreret ved levende Billeder af det gamle Testament. Især var her den unge Tobias og Jobs Historie ypperlig. Flere end 6000 Tilskuere vare her, og det var et Liv at see paa Veien dertil og derfra. Alle følte sig tilfredsstillede, de Fromme var opbyggede og de Profane overraskede. Før hver Forestilling tager den Mand, som fremstiller Christus, Sacramentet, kun pletfri Personer tør optræde i de hellige Roller. Det var ellers pinligt at see det arme Menneske hænge der, vist 3/4 Time paa Korset. Med Kaulbach, Tydsklands største Maler, har jeg levet meget denne Gang i München, han har leveret et deiligt Billed til mit Eventyr "Engelen" og vil ogsaa tegne til "Dyndkongens Datter". - Hofraad Hampfstängel har taget mit Photographibilled til "Zeitgenossen", det er særdeles smukt! jeg var overrasket ved at jeg kunde komme til at see saa godt ud. Det er et mærkeligt skjønt Lysbilled. Paa Theatret hørte jeg Glucks Iphigenia i Tauris og Wagners "Tannhäuser", det var en sand Nydelse, ellers er det ikke stort bevendt, for Øieblikket, med Münchens Theater. Arnesens Død har særligt bevæget mig; han var i den sidste Tid saa særdeles venlig mod mig, ved Afskeden udtalte jeg det og takkede ham derfor, det syntes at gjøre Indtryk paa ham, det er den sidste Erindring jeg har. Siig mig hvorfra rørte sig hans Sygdom og Død? Til Professor Hartmann har jeg skrevet et Par Ord om Ravnen og liden Kirsten, jeg veed ikke om han er i Kjøbenhavn eller i Roeskilde, men vil De ikke nok sørge for at han snarest faaer den lille Skrivelse? Glæder De mig med Brev der afsendes før den 24. Juli, da lad det gaae her til Brunnen i Sweitz poste restante, skriver De lidt senere, da send det til Le Locle i Canton Neufchatel i Schweitz poste restante. Hils Deres Mand, kys Deres Børn, bring mig i venlig Erindring hos alle Melchiors, særlig hos Deres Svigerinde og Frøken Melchior. Frøknerne Price, ligesaa Høedt mange Hilsener. Hvorledes det gaaer med min Reise til Italien er endnu uvist, saaledes som Tingene endnu staae, raade Alle mig derfra; flere Fremmede møder jeg som have forladt Italien og sige der er uhyggeligt! til September tager jeg min Bestemmelse. Nu, Gud glæde og velsigne Dem og Deres. Hjerteligst

H C. Andersen.

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 10-13)