Dato: 12. juli 1860
Fra: H.C. Andersen   Til: Just Mathias Thiele
Sprog: dansk.

Lindau 12 Juli l860

Kjære Ven!

Tak for Deres rige, hjertelige Brev! det er læst mere end een Gang og med Tankerne var jeg da ret levende hjemme, sad i Deres Stue

hos Dem og Deres; tak fordi De skrev og var saa elskværdig at give Fortsættelsen. Efter de interessante Dage for mig i Rendsborg, bliver i Munchen mig meest minderigt Samlivet med Kaulbach, næsten daglig saae vi hinanden, udtalte os ret; han arbeider paa et storartet Billede "Slaget ved Salamis;" mit Eventyr "Engelen" har han udført og snart vil De see det i Kobberstik; til "Dynd­kongens Datter", vil han vist give et Billed; Eiendommeligst af Alt er Passionsskuespillet i Oberammergau, det alene var iaar en Reise værd; jeg tog fra Munchen til Nurnberg over Søen og videre gjennem Murnau. / Kun de i Menigheden der staae pletfri kunne udføre de hellige Passions Roller, det er en religiøs Handling, meer end et Skuespil det Hele. Jeg havde troet at det vilde forarge mig at see Christus udføres af et Menneske, men her var det en Mand, saa gjennemtrængt af Tro, saa lidt tænkende paa et Publicum; ingen Skuespiller selv den største kunde gjøre ham det efter, det var Indtrykket paa mig og paa Alle. Før hver Forestilling tager han Sacramentet og efter Forestillingen er han ikke i stand til at see eller tale med nogen men gaaer ud i Eensomhed. Det var en særdeles smuk ung Træskjærer Schauer der udførte Christus. Forestillingen begyndte Klokken 8 om Morgenen men allerede halv otte maatte hver Tilskuer indtage sin Plads og med Hvile kun af een Time sad vi der saaledes fra halv otte til halv 6 om Aftenen, og uden at blive træt, dertil var en for riig Afvexling; vist 600 Personer tage Deel i Handlingen. Chor­førerne og Choret, alle Bønder og Bønderpiger, udførte hver deres Parti med en forbausende Nøiagtighed, Recitativ og Sølvsang. Bønder spillede / i Orchestret. Det Hele under aaben Himmel, Scenen selv inddeelt i tre Dele, et stort Theater for levende Bille­der, det begrændsedes af to Huse med Altan, eet for Kaifas, eet for Pilatus og ved disse hver, en lang Gade og her vexlede Hand­lingen! Choret blev altid foran ved Orchestret og forklarede, trak sig derpaa bort bag de forreste Søiler. Dragterne vare udmærkede og Alt kunstnerisk ordnet, hele Lidelses Historien blev ligesom illustreret med Tilsvarende Situationer af det gamle Testament, og det var forbausende hvor ubevægeligt og længe de stode. Christi Korsfæstelse var imidlertid alfor skrækkelig og at de knuuste Benene paa Røverne, og jage Spydet i Siden paa Christus, saa at Blodet flød, var uskjønt; men Indtoget i Jerusalem overgik Alt hvad man ellers seer paa et Theater. Det Hele gav et Billed af den romerske Tragedie under aaben Himmel, eller de indiske Forestil­linger, f Ex Satietaler (?). Der var vist 6000 Tilskuere. Ef ter-Forestilling blev ganske stille i Byen, Folk droge bort, der var ingen Sviir eller Lystighed. Det var en hellig Fest./ Eduard Devriant har skrevet en interesant Bog herover: Passions­spillet i Oberammergau, den skulde De læse. Jeg giver,i disse Dage, et udførligt Referat til Lose og Delbancos illustrerede Tidende, der vil De faae det mere levende end dette Brev har kun­net give. Jeg boede bedst af alle de Fremmede, der kom til Festen, Præsten optog mig i sit Huus, da jeg fra Munchen var anbefalet paa det Bedste.- Veiret har iøvrigt været meget slet, kulde og Regn, saa at jeg først i Dag er kommet hertil Lindau;/ men haaber i overmorgen at være i Brunnen ved Vierwaldstadtersøen; derhen beder jeg at Breve til mig gaae indtil den 22de Juli, den 26de agter jeg at reise derfra og beder da, at dersom De vil glæde mig med Brev efter den Tid da indtil 14 August at sende samme til Le Locle i Canton Neufschatel i Schweitz, ligesaa poste restante. Hils hjerteligst Deres Kone, Sønner og Døttre. Fortæl mig lidt om Theatret, hvad / De veed. Hvem er i mit Sted valgt til Supleant for Dem i Juryen? eller staaer min Plads mig aaben jeg sagde det til Tillisch! Gud maa vide om jeg i November, December kommer hjem til Kjøbenhavn eller jeg skulde opnaae at tilbringe Vinteren i Rom; saaledes som Sagerne nu staae, raade Alle mig derfra. Man fortæller, at Paven har ladet spørge i Bayern, om han der kunde finde et Asyl, dersom han maa forlade Rom og der tales om at Bamberg eller Wurtzburg staaer ham aabent. Een af de sidste Dage jeg var i Munchen fik jeg Indbydelse fra Hofraad Hanfstangel at sidde for ham, han tog min Photographie for "Zeitgenossen" og endnu aldrig er jeg blevet smukkere opfattet og fremstillet, end her Sollyset har givet mig, jeg blev overrasket ved det Billed, det er for­underligt smukt! at sligt kan komme ud af mit Ansigt! / det svæver i Lighed mellem Schiller og Emil Devrient. Det kommer snart i Kunsthandelen. I München traf jeg sammen med Scharf og Eckhardt, de bleve der en Ugestid og ere nu i Wien. Hils hjerte­ligst Høedt. Jeg vil ret glæde mig ved at høre, at han igjen træder op paa Scenen; "de deporteerte" kan da ikke gives uden ham, deri fandt jeg ham ganske fortræffelig, ligesom ogsaa i Deres "Thyra Boløxe". Vil De ikke nok sende Delbanco vedlagte lille Skrivelse, det er om Oberammergau, jeg vil han skal betids fra Leipzig faae Tegning af Scenen, da jeg nødigt river mit Exemplar itu. Seer De Nogle af vore fælleds Venner eller Veninder, da hils og vær selv saa elskelig ret snart at glæde mig med Brev. Deres hjerteligt hengivne H.C.Andersen.

Til

Hr Etatsraad J. Thiele!

Tekst fra: H.C. Andersens Hus