Du har søgt på: +Andersens +Hus

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 23. juni 1860
Fra: H.C. Andersen   Til: Just Mathias Thiele
Sprog: dansk.

München 23 Juni 1860

Kjære Ven!

De har fra Deres Datter og Svigersøn vistnok hørt, eller ogsaa seet det af Aviserne, hvilke herlige Dage jeg har tilbragt i Rendsborg. Jeg var hos Deres Børn saa deiligt hjemme, følte at jeg var velkommen og nu hvor hjerteligt blev jeg modtaget af alle Danske her! Jeg selv den sidste Nat blev, i al Venlighed, sjunget Tydsk under mine Vinduer. I den lille Have, som Deres Børn have paa Volden, fandt jeg strax en Morgen en Fiirkløver, jeg tog den for et Lykkens Tegn og lykkelig følte jeg mig just der hvor jeg mindst havde tidligere drømt det, thi Reindsborg stod mig altid saa uhyggelig, nu seer jeg der i Tankerne kun milde Øine og vaiende DanebrogsFlag. / Det rørte mig til Taarer ved Afreisen at de Mange stode foran min Vogn og sang danske Sange og derpaa gave et tredoppelt Hurra. Min Gud hvor meget Velsignet bliver dog mig forundt! - Det var mig ogsaa kjært, hos Deres Børn, at være sammen med Carl Price, jeg kom til at synes saa godt om ham og i et Brev jeg her igaar fik fra Deres Børn havde han tilføiet et Par saa hjertelige saa naturlige Ord, at jeg skal kjærligt huske det. Paa Banegaarden i Altona mødte jeg Etatsraad Eduard Collin, af ham hørte jeg om den stakkels Arnesen, det greb mig forunderligt. I Eisenach havde jeg tænkt at blive nogle Dage, men Storhertugen af Weimar var netop afreist til Baden=Baden og saa tog jeg snart igjen afsted. I Nurnberg mødtes jeg med Kaulbach, der er mig særdeles god og en ivrig Ven af mine Eventyr, han har tidligere gjort et Billede af Eventyret "Engelen", dette fortalte han mig, kom netop i disse Dage ud i Kobberstik i en Kunsthandel i Berlin; det er jo ganske / interessant at der er et Kaulbachs Billede til eet af de danske Eventyr. Han har iøvrigt malet et herligt Stykke i Germanische Museum i Nurnberg, det forestiller Keiser Otto den Tredie, som i Achen Domkirke besøger Karl den Stores Gravhvælving. Keiser Karl som Liig sidder dernede paa Keiserstolen og holder Sværdet i sin haand. Det er et Arbeide af stor Virkning. Kaulbach boer særdeles smukt her i München og jeg er af ham og hans Kone bedet om, under mit Ophold her, at betragte mig som hjemme der, det er meget elskelige Mennesker. Igaar blev jeg tilsagt til Dronningen der var særdeles naadig og elskværdig. Hun viiste mig sit Album, en Udklipning jeg engang i Hohenschvangau havde gjort (og viklet om et Bouquet), den havde hun ladet hefte ind i sin Bog. Hun er meget smuk og i høi Grad mild og god. Kongen faaer / jeg desværre ikke at see, han er endnu i Baden-Baden og reiser nc derfra til Holland. Med min Reise til Italien seer det kun daarligt ud, Alle raade mig derfra og det seer jo høist bevæget ud. I München bliver jeg endnu en 10 Dage og haaber, at De i disse glæder mig med et Brev "München poste restante", er jeg afsted naar det kommer vil man paa Posthuset vide hvor jeg er at finde. Hils nu hjertelig Deres fortræffelige Kone, alle Sønnerne, og min egen lille Veninde som faaer saa stor en Hilsen at hun kan dele den med Mathilde Ørsted og alle de andre Smaapiger der. Theatret her i Munchen har meget tabt sig. jeg saae i forgaars den hvide Dame, den gives meget bedre hos os og Minna von Barnhelm som jeg fik i aftes var bredt, kjedeligt og dertil daarligt udført. Igaar begyndte Kaulbach, sagde han mig, Skizze til et nyt Billed efter Goethes "natürliche Tochter. Nu lev hjertelig, vel: næste Gang et bedre Brev! hjerteligst

H.C. Andersen.

(Venstre margin:)

Deres nyeste Bog interesserer mig Meget, siig mig Noget om den!

Tekst fra: H.C. Andersens Hus