Dato: 21. juni 1860
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

320. Til E. Collin.

München 21 Juni 1860.

Kjære Ven!

Vi skulde dog mødes, det var deiligt! Deres Haandtryk var det sidste nordfor Elben; Meddelelsen om Arnesen afficerede mig, slog saa forunderligt an, at jeg slet ikke kunde tale videre til Dem derom, maaskee har

De synes at jeg gleed for let bort fra Meddelelsen, men det er ikke Tilfældet, den hang ved mig, fulgte mig!–Er der ingen Bedring med ham?

Jeg var halvanden Dag i Hildesheim, der er en meget interessant gammel By, med Catholicisme, jeg raader Dem, naar De engang kommer til Hanover, da at anvende en Time paa Jernbane for at komme der hen. I Meiningen var jeg en Middag hos den ene af Brødrene Müller, der er gift med [en] fransk Dame, som var høist hjertelig og elskværdig. »Liden Kirsten«, venter jeg vil blive bragt paa Scenen i Meiningen. Taler De ved Leilighed med Tillisch da hils ham og virk lidt ind paa ham at han faaer Weyses: »Festen paa Kenilworth« frem, den Opera knøtter sig til Musikforeningens Grundelse; tag Dem derfor af den!–Fra Casino har jeg faaet Brev at jeg er gjenvalgt som Representant, jeg tager gjerne imod det, der som de kan have en Representant der ikke er i Landet og maaskee ikke kommer hjem før næste Foraar; bringer Tids Forviklingerne det saa at jeg maa hjem før Aaret ender, da er jeg jo ganske til Tjeneste, men det veed jeg ikke, vil De, efter bedste Skjøn, arangere det. Mine sidste Eventyr og Historier, samt Besøget hos Dickens, Skagen, Ragaz, Silkeborg er under Titel: »Aus Herz und Welt.« udkommet hos Wiedemann, en flau Tittel! vil De lade Delbanco give Dem et Exemplar fra mig og bede ham tage det igjen fra de to Wiedemann sender ham bestemte for mig, det andet Exemplar beder jeg om bliver, med andre Bøger og Sager, hos Delbanco indtil videre. Siig ham at han hører fra mig, om ikke før saa naar jeg har været ved Passions Festen i Oberammergau. Lad mig endelig vide hvorledes det er gaaet Jonas til Examen, og glem dernæst ikke at min Lotterisæddel fornyes; dog derom, troer jeg, De har været saa venlig at skrive til Rise; saasnart jeg vinder, maa De endelig ufortøvet lade mig det vide; jeg skulde næsten tro at jeg vandt, jeg fandt en deilig Fiirkløver paa Rendsborg Vold, den tyder Lykke;–men maaskee ikke i Lotteriet. I Nürnberg mødtes jeg med Kaulbach, der har leveret et storartet Billed her til det »Germanische Musæum«, det forestiller Otto den 3die der stiger ned i Achener Dom og besøger Carl den Store, der sidder som Liig paa Keiserstolene,–Kaulbach fortalte at nu kom snart i Kunsthandelen det Billed han havde gjort efter mit Eventyr »Engelen«; jeg læste to af de nyeste for ham og han var aldeles henrykt!–Jeg lagde Veien om over Regensborg og tog Vogn ud til Walhalla, der er særdeles smukt, dog er det for dyrt det Besøg, men nu har jeg da seet det med. Kong Max er ikke i München, jeg faaer ikke Leilighed til at bringe personlig min Tak for Maximilians Ordenen, Dronningen derimod er her og jeg haaber hun er saa naadig at lade mig kalde.–Her i Byen faaer man 12 Vesitkort med sit Portræt for omtrent een Rigsdaler hører jeg, duer det noget skal jeg dog tage mig tolv og sende eet hjem. Hils Deres Kone, næste Gang faaer hun Brev, Louise og Jonas omfavnes i Afstand, saaledes har da Louise ikke noget derimod. Drevsen er vel nu i Norge, jeg frygter han bliver altfor begeistret for Norge og Nordmænd ! Hils Deres Fader Brødre og Søstre; Louise Lind skal høre fra mig før jeg forlader München. Lev vel.

Deres trofaste

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus