Dato: 8. juni 1860
Fra: H.C. Andersen   Til: Adolph Drewsen
Sprog: dansk.

Rendsborg den 8 Juni 1860.

Kjære Ven!

Endnu er jeg i Rendsborg, men om en Time reiser jeg; disse Par Linier jager jeg af til dem der vil glæde sig over hvad jeg meddeler, jeg veed ikke om det kommer i Aviserne, H. P. Helst bad mig imellem fortælle Eet og Andet, men dette om mig selv vil jeg ikke, det generer mig, nok at de hjemme i Familien hører det. I forgaaers vilde jeg have reist, da bad et Par Officerer mig, eftersom jeg havde læst for Arbeiderne i Kjøbenhavn om jeg da ikke vilde læse for vore Jens'er, altsaa lægge en Dag til, det vilde blive Soldaterne en Fest, det kunde jeg ikke sige nei til, / igaar aftes Klokken sex var derfor den store "Tonhalle", der er større en Casinos lille Sal festligt smykket med danske Flag og Krandse, Kong Frederik den Syvendes Buste stod der, et stort Flag oven over vaiede; Officerer og deres Fruer, Underofficerer, Korporaler & med Koner, alle i fuld Pynt vare der og hele Galleriet og en Deel af Gulvet opfyldt med Soldater, (vist henved 1500 Mennesker) jeg blev modtaget med Hilsen og Hurra! Orchestret spillede Dannevang ved grønne Bred, [overstr: og] jeg [overstr: læste] fik en sand Regn af deilige Blomster fra Damerne og nu læste jeg fem Eventyr hvoraf især "Det er ganske vist" gjorte særdeles Lykke; der blev ogsaa spillet "Danmark mit Fædreland" og een af de Menige udbragte et Hurra for mig. Det rørte mig uendelig. Nu i dette Øieblik til Morgen blev jeg overrasket ved at / Musikchoret kom spillede til Afsked og Tak heruden for mine Vinduer, i dette Øieblik forlod de mig, om en Time, er jeg ogsaa afsted, jeg er forunderlig bevæget! hils alle kjære!

Deres hengivne

H. C. Andersen.

Til Hr Etatsraad Drewsen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 611-13)