Dato: 29. maj 1860
Fra: H.C. Andersen   Til: Mimi Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

H. C. Andersen til Grevinde Mimi Holstein.

Sorø den 29 Mai 1860.

Kjære fortræffelige Fru Grevinde!

De har særdeles glædet mig ved Deres hjertelige Brev og den venlige Indbydelse til Holsteinborg, vil De sige Deres Søster hvor inderlig jeg ogsaa takker hende fordi hun saa smukt har mig i Tanke, Brev og Indbydelse er som en frisk Afskedsbouquet der siger mig jeg har trofaste deeltagende Venner! hjertelig Tak! Havde jeg igaar faaet Deres Brev da var jeg ogsaa kommet til Holsteinborg, men nu maa jeg opgive det, jeg skrev netop med Posten iaftes til Venner i Flensborg at jeg kom der imorgen (Onsdag), ligesaa at jeg Fredag med første Banetog indtraf i Rendsborg hvor Capitain Lønborg (Thieles Svigersøn42 venter mig. Nu maa jeg altsaa blive ved den tagne Beslutning, uagtet det ligger mig tungt paa Hjertet ikke at komme til Holsteinborg, hvor jeg seer at De saa venligt huske paa mig! Gud velsigne Dem derfor! hils Deres Mand og Søster! hils min kjære lille Gudsøn og de andre smaa Venner! Deres Naade vil tillade at jeg fra Udlandet skriver Dem til og at jeg ved Hjemkomsten, den kan blive endnu iaar og maaskee først om Aar og Dag, tillader at jeg tager Veien over Holsteinborg dersom De og Hr Greven er hjemme. Vil De ogsaa bringe min ærbødige Hilsen til Frøken Falbe og seer De Familien paa Basnæs, da siig hvor levende jeg har dem Alle i Tanke.

Deres Naades taknemlig hengivne

H. C. Andersen.

Til

Fru Grevinde Holstein.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus