Dato: 14. maj 1860
Fra: H.C. Andersen   Til: Klaus Groth
Sprog: dansk, tysk.

Kjøbenhavn, 14. Mai 1860.

Kjære Ven!

En stærk Forkjølelse har i flere Uger knuget og kuet mig, ellers havde jeg tidligere, end i Dag, skrevet Dem til; nu har jeg det bedre; ved Maanedens Slutning haaber jeg at tiltræde min Reise, i Dag maa mit Brev tit Dem.

Det har ret været mig en sand, stor Glæde at vi to mødtes, og at Deres Personlighed saa ganske er den jeg efter Deres Skrifter har tænkt mig den maatte være. Fra jeg, for et Par Aar siden, læste Deres "Quickborn". fik jeg Dem kjær og ønskede at gjøre Deres Bekjendtskab, det er nu skeet, og efter at vi den korte halve Time have talt sammen synes mig, at vi to allerede have kjendt hinanden længe og vare gamle, prøvede Venner! Nu, Gud ret glæde og velsigne Dem i Liv og Digtning! Gid at vi oftere maa mødes! personligt mødes og ikke blot ved Digtningens sunde rige Vold. Man bør lære Plattydsk for at læse Dem! Der er en Ynde, en Uskyld, en Friskhed i Deres Poesi, der ikke tro nok kan gjengives! Tak for Bøgerne de sendte mig! Nu har jeg Dem da i Originalsproget og der staaer rigtignok, Digterens Værk, som Landskabet seet i Solskin, medens en Oversættelse er kun Landskabet i graat, taaget Veir! Tak for Deres Gave! Jeg skal selv bringe Dem mine "Ny Eventyr og Historier", som jeg lovede, om fjorten Dage haaber jeg at komme til Kiel; skulde jeg ikke komme, da sender jeg, paa Afreisedagen, Bogen afsted, og den bringe da min Hilsen og De vii, fra eet eller andet Sted i Udlandet, faae Brev fra mig, men ikke sandt, da glæder De mig igjen med et Par Ord. - Som sagt, kommer jeg paa Udreise ikke over Kiel, da haaber jeg tilvisse, at være der paa Hjemreisen og det et Par Dage. Langes Oversættelse af Deres Digte, de skreven Blade De gav mig, skal jeg i næste Uge, naar jeg kommer til Sorø, der aflever.

Vil De bringe min hjertelige, ærbødige Hilsen til Deres Kone og om jeg har Venner i Deres Kreds, da ogsaa til disse. Dette mit Brev skriver jeg i mit Modersmaal, det falder mig naturligst og De forstaaer det! Og nu lev vel, kjære Ven! Gud glæde og bevare Dem!

Deres inderlig hengivne

H. C. Andersen.

Til

Digteren Klaus Groth.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter

Kjøbenhavn 14 Mai 1860

Kjære Ven!

En stærk Forkjølelse har i flere Uger knuget og kuet mig, ellers havde jeg tidligere sendt Dem et Brev, nu ere vi allerede midt i Mai. De har daglig været i min Tanke, jeg havde Trang til at skrive Dem til,men følte mig dog slet ikke oplagt, nu har jeg det bedre, tænker paa, ved Maanedens Slutning at begynde min Reise i Udlandet og i Dag maa mit Brev til Dem.

Det har ret været mig en sand, stor Glæde at træffe sammen med Dem, og De var saa ganske den Personlighed jeg efter Deres Skrifter havde tænkt mig De maatte være. - Fra jeg, for / et Par Aar siden læste Deres "Quickborn". fik jeg Dem kjær og ønskede at gjøre Deres Bekjendtskab, det er nu skeet, og efter at vi den korte halve Time have talt sammen synes mig, at vi to allerede have kjendt hinanden længe og vare gamle prøvede Venner! Nu, Gud ret glæde og velsigne Dem i Liv og Digtning! Gid at vi oftere maa mødes og at De glædes ved Deres eget sunde rige Væld! Man bør lære Plattydsk for at læse Dem, der er en Ynde, en Naivitet, en egen Friskhed i Deres Digtninger, der ikke tro nok kan gjengives! tak for Bøgerne de sendte mig! nu har jeg Dem da i Originalsproget og der staaer rigtignok Digterens Værk som Landskabet i Solskin, / medens en Oversættelse altid bliver Landskabet i graat, taaget Veir! Tak for Deres Gave! - Jeg bringer Dem selv mine nye Eventyr og Historier, nu naar jeg om en fjorten Dage flyver ud; skulde det blive Tilfældet at jeg ikke kom over Kiel, hvor jeg ønsker at blive en Dag eller to, da sender jeg Bogen paa Afreisedagen og det er en afgjort Sag at jeg ved Hjemkomsten maa over Kiel for at blive der et par Dage. Vil De bringe min hjertelige, ærbødige Hilsen til Deres Kone og de jeg har Venner i Deres kreds, da ogsaa disse!

Dette Brev skriver jeg i mit Modersmaal, det falder mig naturligst og De forstaaer det! Fra Udlandet vil De, om en Tid, faae Brev fra mig og naar / jeg saa opgiver hvor jeg er at finde, da hører jeg ogsaa fra Dem! - Nu Gud glæde og bevare Dem!

Af hele mit Hjerte

Deres hengivne

H. C. Andersen.

Til

Digteren Klaus Groth.

E.S.

Langes Oversættelse af Deres Digte skal jeg selv i næste Uge naar jeg kommer til Sorø, der aflevere.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 818-21)

Kopenhagen, 14.Mai 1860

Lieber Freund!

Eine starke Erkältung hat mich mehrere Wochen gequält, sonst hätte ich schon früher an Sie geschrieben; nun geht es mir besser; ich hoffe, dass ich am Monatsende meine Reise antreten kann, darum muss ich heute an Sie sehreiben!

Es hat mich sehr gefreut, dass wir uns getroffen haben, denn Sie sind genau so wie ich Sie mir auf Grund Ihrer Werke vorgestellt habe. Als ich vor ein paar Jahren Ihren "Quickborn" las, wollte ich Sie gerne kennenlernen. Das ist nun geschehen und nach unserem kurzen halbstündigen Gespräch hatte ich das Gefuhl, dass wir schon alte, bewährte Freunde waren.

Nun, Gott möge Sie, Ihr Leben lind Ihre Dichtung segnen. Es wäre schön, wenn wir uns öfter sehen könnten, persönlich und nicht nur durch die Gewalt unserer Dichtkunst. Man musste plattdeutsch lernen um Sie zu lesen. Da ist ein Liebreiz, eine Reinheit, eine Frische in Ihrer Poesie, die sonst niemand so ausdrücken kann.

Danke fur die Bücher, die sie mir geschickt haben. Es ist viel schöner, die Originalfassung zu haben, sie ist klarer und farbiger, während eine Übersetzung immer farblos erscheint! Vielen Dank fur Ihr Geschenk! Ich selbst werde Ihnen meine "Ny Eventyr og Historier", wie ich versprach, vorbeibringen. Ich hoffe, in vierzehn Tagen nach Kiel kommen zu kannen. Sollte ich nicht kommen, schicke ich das Buch an meinem Abreisetag. Es überbringt dann meine Grüß und Sie werden später von irgendeinem Ort im Ausland Briefe von mir erhalten, und ich freue mich natürlich auch über ein paar Worte von Ihnen. Wie gesagt, komme ich bei meiner Reise nicht über Kiel, so hoffe ich doch gewiss, auf meiner Rückreise vorbei zu kommen und ein paar Tage zu bleiben. Langes Übersetzung Ihrer Gedichte, die geschriebenen Blätter, die Sie mir gaben, werde ich nächste Woche, wenn ich nach Sarö komme, dort abliefern.

Herzliche und eherbietige Grüße an Ihre Frau und, wenn ich Freunde in hrem Bekanntenkreis habe, auch an jene. Diesen Brief schreibe ich in meiner Muttersprache, das ist für mich das Einfachste und Sie verstehen es! Und nun leben Sie wohl, lieber Freund! Gott möge Sie behuten und beschützen!

Ihr innerlichst hingegebener

H.C.Andersen.

Til Digteren Klaus Groth

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter