Dato: 8. juli 1836
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 60. Fra Henriette Wulff. Hummeltofte830 d 8 July 1836.

Efter for omtrent 14 Dage siden at have modtaget Deres Brev læser jeg det igjen igjennem i Dag her i min landlige Rolighed, og det har glædet og moret mig meget, De er dog den originaleste Fyr af Verden! foruden meget Andet Fortreffeligt som jeg i dette Øjeblik ikke vil omtale, og at De bestandig paa Langs og tværs taler om Italien og Længsel derefter, er ogsaa gandske efter mit Sind, da jeg føler gandske det samme uden at kunde sige det saa smukt som De Signor poeta, men derfor føler jeg endnu maaske Længsel og Savn stærkere end det lykkelige Væsen der kan udtale sig. Tak nokengang kjære Andersen for Deres Brev, at jeg ikke svarede før eller takkede, var fordi vi laae i Flytning herud og er nu først kommet lidt i Orden og Roe, derfor skal det jeg først tager mig for, være at tale lidt til Dem, svare mig haaber jeg De gjør strax, da De veed det glæder mig, og jeg veed hvor god De er og vil altid være mod mig; da jeg unter uns ogsaa virkelig trænger til Deeltagelse og Adspredelse af mine Venner; værre er det just ikke med Moder end det har været i den senere Tid, men hun er dog langt fra Helbredelsen, og Lidelser har hun bestandig, saa De begriber at vi egentlig ere mismodige stemte, ja temmelig triste. Hun nyder Luften saa meget som muligt, naar Vejret tillader det, som jo kun er elendigt, koldt - ja ret et Hundevejer; her er ogsaa et af de Theama'er som jeg stemmer saa gandske overens med Dem i at variere paa alle mulige Maader, og jeg kan aldrig finde Ord hvori der er Dissonants og Quinter nok for at udtrykke hvor under al Critik jeg finder vores Clima; men De kan troe det er bestemt Skjersilden vi ere i her, for Synd begaaede et andet Steds, som føles ikke ved en overvættes Varme efter de catholske Præsters Mening; men - netop ved et Clima som vores. Her er ellers gandske net for at være i dette Land saa flak som en Pandekage, og jeg glæder mig ret til De kommer hjem og herud til os, vi skal da dygtig spadsere med Dem, bliver det snart? ja lad det blive snart »venlige Ven« som vores Ven Hertz siger. Længselsfuld, begjærlig, nysgjerrig etc: etc: er jeg efter rigtig at vide hvad det er De skriver, »om Dem selv« siger De, Hvem er da Improvisatoren? hvem Otto Thostrup?831 - men det er ligemeget, alle gode Gange er tre, og jeg skal atter beundre Deres Opfindsomhed træder den kjære ego op i en tredie Person.832 Ja Andersen i alvorlig Alvor maae De forklare mig hvad det egentlig er De skriver thi jeg har ikke forstaaet Dem i Deres Brev; saa vidt jeg forstod bliver det en Roman, auch gut; men kommer der ikke snart nogen Poesie, jeg længes ordentlig efter Noget som Deres Digte, de tolv Maaneder, Agnete; dog man maae ikke vrage men kjønt sige Tak for hvad man faaer. At De har skrevet til Collins om at rejse er jo gandske rigtig af Dem, jeg vil haabe at Collin ogsaa finder det, og finder han det først, kan De jo strax pakke ind - hils la bella cara Italia! !

Apropos jeg kommer til at tænke paa Hr Hillerup833, er han ikke i Odense? seer De ham da hils ham fra mig og ønsk ham alt godt. - Broder Christian staaer her ved min Side, jeg siger han skal skrive Dem et par Ord, men han vil ikke, da han troer det vilde blive altfor alvorlige Ord, da han er virkelig syg og hans dejlige lyse humeur er overtrukket med et mørkt Flor, som jeg haaber under bedre Omstændigheder skal drages bort, og han atter være den Gamle; den kjære Christian opofrer alle sine Sjæls og Legems Kræfter til at pleje sin Moder, hans Bryst lider meget, og jeg er ret bekymret for ham. Han har overdraget mig paa det hjerteligste at bringe Dem hans Hilsen. Broder Peter er kommet hjem med Linieskibet834, nu desarmeres Skibet og om en otte Dage haabe vi at have ham her ude hos os. Fra Ludvig Møller skal jeg hilse Dem han besøgte os for vi drog herud; og er som altid fornøjet og tilfreds, Dem meget hengiven.

Adio caro mio. Vær glad og fornøjet og glæd Dem i Forvejen til Bekjendtskabet med den røde Nellike, Gudskelov De har ingen Nød i denne Slud og Kulde, De har skjønne Udsigter og Haab at opvarme Dem ved, naar De har Soelskind lad da en lille Straale falde paa Deres cara Sorella.

[I Marginen] Moder beder Dem hilse paa det venligste, il padre ogsaa. Skriv mig endelig et langt langt Brev til, og snart - ach bitte.

[ Udskrift] ST

Hr H: C: Andersen.

Add: ST Madame Iversen i Odense.

fr:

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost