Dato: 4. maj 1860
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 4 April 1860 [dvs. 4. Maj]

Kjære Fru Scavenius! Det glædede mig meget at faae Brev fra Frøken Luzia og deri at høre hvorledes Alt paa Basnæs stod godt og vel! bring hende min Tak og Hilsen. Af Brevet fik jeg den Forestilling at De og Deres tage i Pintse til Glorup, dersom der bliver efter denne Bestemmelse, eller samme er forandret, vil da Deres Naade være saa venlig at give mig et Par Ord herom. Min Bestemmelse var at begynde min Reise til Udlandet omtrent den 25 Mai og da blive til Pintsemorgen i Sorø, for samme Dag at naae Basnæs, blive der en Ugestid og over Glorup da flyve ud i den vide Verden, men har jeg nu forstaaet ret at De fra Basnæs tage i Pintse til Glorup, da kommer jeg naturligviis ikke til Basnæs, men reiser i Pintsetiden llige fra Sorø til Glorup, hvorjeg da maa forud underrette Grev Moltke-Hvitfeldt. Ikke sandt, jeg faaer ret snart et Par Ord fra Deres Naade om Tiden De tager hjemme fra? Over fjorten Dage har jeg været meget forkjølet, lidt af en nerveus Hovedpine og ideligt følt mig febril, i Dag er det min bedste Dag, men naar man saa godt som lever af Mixtur maa man dog have nogen Gavn heraf. - Grev Harald Moltke-Hvitfeldt har jeg talt med, han er et meget smukt ungt Menneske og gjør et høist behageligt Indtryk; hans Fader var jeg sammen med forleden hos Kongen ved Festmaaltidet for Nordmændene, men jeg var meget lidende, og det var slet ikke godt og klogt at gaae til Festlighed saa ilde jeg var; jeg kom da ogsaa hjem rystende af Kulde. Qvartetspillerne Müller fra Meiningen gjøre megen Lykke her, ligesaa Ole Bull, jeg faaare dem da ikke at høre, jeg vil gjerne see til at blive rask. Gamle Ørsted gik da bort, han sov saa temmelig stille hen; i Bladene, som Deres Naade seer, bliver Fru Zeuthen idelig angrebet for hendes Deeltagelse for Prindsen af Nøer; endnu een adelig Dame bliver udpeget i samme Sag, jeg veed ikke hvem hun er. Udstillingen er interessant, endeel nederlandske og norske Stykker, privat Eiendom, ere komne til. - Fru Jerichau er det gaaet glimrende, Deres Naade veed at hendes store Maleri "Huusandagt", er blevet kjøbt af Keiseren for 9000 Fr. - Vil De bringe Miss Dunlop og Madden min hjertelige Hilsen, ligesaa Hr Ferslev. Sees vi altsaa ike denne Gang iaar paa det kjære Basnæs, da haaber jeg at vi i Pintse-Ugen mødes paa Glorup og der træffer jeg jo min lille Ven Otto og Frøken Luzia! Deres Naades taknemlig hengivne H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus