Dato: 24. januar 1860
Fra: H.C. Andersen   Til: Anne S Bushby
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 24 Januar 1860.

Kjære Fru Bushby!

Allerede ved Juletid Ønskede jeg at sende Dem mine sidste "nye Eventyr og Historier", men jeg fandt ikke Leilighed; nu derimod, da vor danske Gesandt v. Dockum reiser tilbage og er saa elskværdig og god at ville tage Bøger og Brev med, kommer denne lille Samling, der her i Danmark har vakt stor Opmærksomhed og er blevet modtaget med en Tak og Hjertelighed som ingen af mine Skrifter før; det er / allerede nu et Aar siden at første Hefte udkom og første Oplag paa 2000 Exemplarer bleve udsolgte i 10 Dage, noget som er uhørt her til Lands; af fjerde Hefte, ved denne Juul var Oplaget 5000 Exemplarer, sædvanlig trykkes kun 500, og allerede nu er største Delen solgte. I Engeland og andre Lande er det just mine Eventyr, med Undtagelse af "Improvisatoren", som have vundet meest Bifald, denne nye Samling, der i enkelte Henseender, Dybde og Naturskildring, maaskee staae over de tidligere, vil vist paa en smuk Maade bringe mig i Erindring igjen hos mine engelske Læsere. Det er / derfor mit Ønske at De vil oversætte disse Historier; naar De siger Hr. Bentley hvad jeg her har skrevet, og at jeg aldeles ikke har Tanke om nogenslags Honorar, kun ønsker 4 eller 6 Exemplarer, da vil han vist for Dem forlægge Bogen, møder der Vanskeligheder det jeg under saadanne Vilkaar ikke troer, da vil vist Hr. Longman, der har forlagt the true story of my life, eller en anden Boghandler overtage Forlaget. Om Resultatet heraf ønskede jeg at blive underrettet, jeg boer i Kjøbenhavn, Nyhavn 34 Byens Side. Min hjerteligste Hilsen til Deres Mand og Børn; ligesom ogsaa til Hr. Bentley og Familie. / Behøver De en god tydsk Oversættelse af Eventyrene da findes en saadan af flere af disse tilsendte i den sidst forrige Aar hos Wiedemann i Leipzig udkomne Samling "Märchen und Historien fon [!] H. C. A" Og nu hjertelig Lev vel!

Deres ærbødigst hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 329-33)