Dato: 21. januar 1860
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 21 Januar 1860

Kjære Fru Scavenius! Hjertelig tak for deres Brev og for hver venlig deeltagende Tanke hos Dem og Deres. Jeg har ret været i Beskjæftigelse siden jeg kom hjem og er det tilfulde endnu; De vil rimeligviis allerede i næste Uge see det i "Berlingske Tidende", meer end Aar og Dag har jeg lovet Professor Holst et stykke til hans Blad og jeg har nu udarbeidet mit "Besøg hos Dickens", det jeg allerede begynde paa i de rolige, hyggelige Dage paa Basnæs. Forrige Fredag blev jeg hædret med en Indbydelse fra Studenterforeningen som Gjest til deres nordiske Høitid, min Skaal blev smukt udbragt og jeg fik ni Gange Hurra, saa at jeg følte mig ganske forlegen derved; Aftenen efter blev jeg tilsagt at læse mine sidste Eventyr for Hans Majestæt Kongen, jeg var der til Taffels med Comitéen for Frederiksborgs Opbyggelse, siden læste jeg fra Klokken otte og blev til elleve om Aftenen. Historien fra Klitterne interesserede Kongen meget og han sagde mig at jeg ret havde glædet og oplivethans Sind, der var saa nedtrykt ved Frederiksborgs Brand. I Mandags læste jeg i Arbeider-Foreningen, som deres Naade vel har læst om i Berlings Tidende; det er vist af uberegnelig Gavn at flere af Professores og unge Politeknikere ere traadte sammen saaledes at der 3 Gange om Ugen holdes Foredrag i alle Fag for Arbeidsklassen, man vilde nu ogsaa forsøge med at give disse Mennesker lidt Poesi og den slog an i den mærkeligste Grad; der var aldeles pfyldt, vist 700 Mennesker og mange Flere stode ude paa Gaaden og rigtignok larmede stærkt fordi de ikke kunde komme ind, de forlangte Vinduerne lukkede op for at høre mig. De forstod ypperligt hvad jeg læste og der var tilsidst en Ro, en Opmærksomhed, saa at man kunde høre en Knappenaal falde til Jorden; jeg haaber og troer at have udrettet noget Godt ved denne Oplæsning af et Par Eventyr. Nu er Alt, Gud skee Lov, roligt igjen herinde og det har heller ikke været saa slemt, troer jeg, som der snakkes om, jeg var nu ikke ude seent paa Aftenen og fornam saaledes slet Intet. - I forgaars var jeg til Middag hos Excellensen Tillisch hvor Danneskjolderne og van der Maases var, samt en stor Deel fra det kongelige Theaater, der var livlig og meget behageligt, Hr. Ferslevs Fætter var der ogsaa, Wiehe derimod kom ikke han skulde til Lønborgs havde han skrevet. Hils paa det hjerteligste Miss Madden og tak for den venlige Hilsen, ligesom Luzia, Otto, Miss Dunlop og Hr Ferslev; snart tillader jeg mig at skrive igjen, i Dag har jeg mindre Tid til at nyde den Glæde. Deres Naades taknemlig hengivne H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus