Dato: 13. maj 1836
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Hanck
Sprog: dansk.

[13 Maj 1836]

Tak for det søsterligt smukke Brev! jeg griber strax igjen Pennen for at sladdre mere med Dem, skjøndt jeg er fattigeret. I Dag har vi da endeligt havt en nordisk Sommerdag! Jeg har ogsaa flyvet om - og hvor? I Boutikker. Desværre kunde jeg ikke faae de Tøier jeg ønskede. Raphael94 var min bedste Trøst. Hr Digter Andersen!" sagde han, "til om 14 Dage skal jeg skaffe Dem det fra Hamborg!" - Hr. Digter. Er det ikke et smukt Navn i det practiske Liv? Hr Digter skriver min Skrædder og Skomager paa Regningerne. Dernæst var jeg til et stort Spise?Gilde hos den gamle Geheimeconferensraadinde Colbjørnsen95 , hvor de mange Retter ogsaa fattigerede og nu kommer jeg fra Theatret fra første Forestilling af "Hans Heiling". Marschner96 førte an. Det er herlig, tænkt Musik, men den holder sig ikke paa Theatret. Hansen97 , som Heiling var fortræffelig, Jomfru Holst, som Elskerinden et Asen. Hun er det personificerede Phlegma, jeg gad have fløitet, var jeg ikke Forfatter havde jeg hysset. Et smukt Ansigt har hun ellers. Stykket gjorde megen Lykke. Imorgen skal jeg igjen see det. Hos Agent Zinns og Etatsraad Adlers har jeg været sammen med en Frøken Andresen98 fra Odense. Det er en særdeles vakker Pige. Hun behager mig meget. Vi have ogsaa en Middag spiist sammen med Marschner, jeg maatte ideligt skotte til min Byes-Søster, naar han var mig kjedelig. Som Komponist sætter jeg ham høit, i Omgang derimod er han mig for høi tydsk. Vi gjorde i Studenterforeningen et Gilde for ham, det vil sige indbød ham til en Consert og bag efter fik han at spise og drikke. Øehlenschlæger, den Sjæl, havde lavet en Vise, som ikke var af anden Værd end at han havde skrevet den. Fru Marschner er en Sangerinde, som ethvert Theater haver dem; i det selskabelige derimod behager hun mig mere, end Manden. Paa Mandag reise de. Hartmann reiser samme Dag, over Berlin, Dresden, Wien og München til Venedig og Milano, derfra over Schweits til Paris; han bliver et halvt Aar borte. Denne Nyhed for den musicalske Verden kunde jo Deres Fader optage i Avisen. En anden er denne, at Fru Heiberg og Manden reise de første Dage i Juni til Paris, men før Afreisen giver hun en Forestilling til sin Indtægt, Stykket hun har valgt er Heibergs Drama: Nina eller den vanvittige af Kjærlighed99 . - Men den første Side af Brevet er allerede fyldt og der var meget om Deres Brev og "O.T." vi skulle tale. Voila! Dog jeg vil opsætte det til imorgen, iaften er jeg fatigeret, af Boutikker, Mad og Drikker og Musikker. Paa samme Tid jeg fik Deres Brev fik jeg et nydeligt eet fra Deres Bedstemoder, hun burde og fortjente at have strax Svar, men da jeg nu skriver et saa langt, som dette, til Dem og den kjære Bedstemoder jo læser dette, anseer jeg Brevet her for fyldestgjørende nok for i Dag til at sige hende min hjertelige, sønlige Tak. Deres Tante har nok opgivet at skrive mig til? Vi staae altsaa paa spændt Fod, beredte til Kamp! Nu mødes vi jo? Slaget skal vel staae i Tolderlund og Kanonerne paa Batteriet komme nok under Tantens Komando? Trommen haaber jeg dog overlades mig. De ynder egentligt meest Improvisatoren, igrunden gjør jeg det samme, thi den minder mig om Syden, om mine Længslers Hjem O T har derimod større Værd, som Roman og Characteer Skildring, den er, hvad jeg vilde den skulde være. Næste Gang faaer De een forskjellig fra begge de to første. Poesien i vor Tidsalder her i Danmark, kun det Poetiske, intet Hverdags og dog Sandhed. Maaden er det nu at udfinde, at gribe Momenterne; Sjælen til det store Legeme, udvider sig alt i mit Bryst, men denne Gang gaaer der vist meer end et Aar før det store Hele er skabt. Jeg vil være den første Romandigter i Danmark! I min Afkrog skal de Par Sjæle om mig erkjende jeg er en sand Digter, havde jeg været fransk eller engelsk, da skulde Verden nævne mit Navn; nu døer jeg bort og mine Sange med mig, ingen hører dem i det fjerne, fattige Danmark. - Evas Død finder De, som de Fleste, beklagelig, men ikke poetisk, jeg troer De har Uret. Er det ikke Poetisk, at hun midt i sin største Livs Længsel, med Hjertet fuldt af Kjærlighed, flyver fra sin Drømmeverden ind i det store Aandens Rige, det sælsomme Land hvor vi enten finde en evig Søvn eller en evig Fuldkommengjørelse. Det undrer mig at De ikke har fremhævet Slutningen af lste Capitel i anden Deel, det har jeg just ventet vilde tiltale Dem, det er bestemt det meest Poetiske i hele Bogen. Hvad jeg ellers er saare glad ved er Slutningen af anden Deel, uagtet denne bedømmes forskjelligt af Mængden, ja Enkelte kunne endogsaa ikke lide den, men den er bestemt god. Mindst fornøiet er jeg med Skildringen af Sanct Knuds Markede, men jeg kunde ikke faae mere ud af det. Odenseerne maa dog være glade at de saaledes har en Digter, der bringer deres Hjem baade i Romaner og paa Theatret. Kruse oversætter nu denne paa Tydsk, saa læse dog Folk ved Rhinen og Donau om Odenseaa og Nonnebakken. Da vi tale om at oversætte maa jeg dog fortælle, jeg forleden hos Reitzel fandt en Oversættelse af mine "Skyggebilleder", den er kommet ud i Schlesien og meget godt oversat af en von Ense100 . I næste "schandinawischen Bibliothek" komme mine Digte. - I dette Øjeblik fik jeg Brev fra Oberst Guldberg, han er een af de særdeles Faae, som ikke gjør af O T, han finder meget Smaaligt i dette Værk, men det skal der just være, det er Danmark og ikke Italien jeg her skildrer. Det han priser meest er - Sanct Knuds Markede og Brevet fra Wilhelm. Denne Gang stikker jeg nogle Bøger med i Kufferten, naar saa mit Selskab kjeder Dem, kan jeg dog laane Dem en god Bog, De maaskee ikke kjender. Mine store Kobbere kunne ikke gaae i Kufferten, Udbyttet af de, som komme med indskrænke sig da til 3 a 4 Hefter; italienske Prospekter og Portrætter. Gud veed om jeg faaer "Renzos Bryllup" istand her, eller i Fyen. "Havets Døttre" skal skrives enten i Tolderlund eller paa Lykkesholm, det er snart bestilt101 . Af nye Stykker ved Sommer Forestillingerne veed jeg følgende oversatte ved Borgaard "Skorsteenfeierdrengene". - Hjemvee. Vaudeville. Overskou og Arnesen har skrevet et Folkeskuespil med Sang: "Familien fra Nyboder". - Jeg har nu meget Bisselæder i Skoene, jeg længes efter grønne Træer og varm Sommer Luft. Det er derfor vist at jeg først i Juni Maaned kommer til Fyen. Deres Bedstemoder har lovet mig et Hjem; de Andre give mig vel god Omgang. Behøver jeg nærmere at mælde min høie Ankost? Om jeg tager først til Nestved eller Sorøe, det er jeg ikke ret enig med mig selv; Pindsen tilbringer jeg rimeligviis i Helsingør hos Digteren Boye102 . Nu omgaaes De vel med Ove Thomsens? Er det ikke en meget vakker Kone103 - Bring hende min Hilsen. Hr Thomsen har ikke besøgt mig, derfor har jeg heller ikke gjort ham Vesit, forresten ere vi meget gode Venner. Bring Knudsens en Hilsen fra mig, naar jeg kommer skal Fruen faae en smuk Billedbog at se. Send Frøken Louise Schleppegrell en poetisk Hilsen. Hun har dog læst O T? Siig, at for hendes Skyld har jeg omtalt Klosteret og Klokkedybet. Min gamle Nonnebakke begynder jo at træde op i Aviserne med Baade fra Oldtiden104 ! Deres Bedstemoders Avis seer jeg imellem ligge i et Kjældervindue, i Nyhavn, hvor jeg daglig gaaer forbi. Det er hos en Urtekræmmer, han eller Konen maa bestemt være fra Fyen, jeg opdagede dem ogsaa første Gang i Theatret ved Opførelsen af Skilles og mødes. Mange venlige Hilsener fra Fru Leesøe. Men nu siger Papiret basta bastare altsaa adio a rivederi! Hilsener til Dem Allesammen. Deres broderlig hengivne H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus