Dato: 22. august 1859
Fra: H.C. Andersen   Til: Hans Jørgen Swane
Sprog: dansk.

Aalborg 22. August 1859

Kjære fortræffelige Ven!

iaftes kom jeg her tilbage fra Skagen, imorges fik jeg Deres Brev og øieblikkelig skriver jeg for at faa Deres Svare igjen i "Randers post restante". Jeg reiser til randers paa Torsdag Aften 25de, indtræffer der Fredag-Morgen, saa maa jeg sove. Eftermiddagen og næste Dag er nok til Visitter og Posten gaaer da til Viborg Klokken 10 om Aftenen, men saaledes at jeg maatte reise to Nætter for at naae Viborg. (første Nat Reisen herfra Aalborg til Randers iberegnet) er meget angribende for mig da jeg har været ødelagt af Forkjølelse og Anstrængelse, saa at jeg laae syg i Frederikshavn et Par Dage, jeg vil derfor opgive Viborg og hellere med Exstrapost gaae fra Randers til det Sted paa Veien derfra De vil møde mig med Deres Vogn, det De er saa venlig at tilbyde mig, jegbehøver da ikke at kjøre den Omvei til Viborg, thi som jeg seer paa Kortet, ligger Deres Præstegaard mellem Randers og Viborg.

Altsaa kort og tydeligt, maa jeg i Randers finde Brev fra Dem poste restante der siger mig Stedet paa Veien til Dem, jeg skal tage Vogn til, og om den kan vere der f.Ex. helst søndag saaledes at jeg spiser til Middag i Præstegaarden, eller er det Dem beqvemmere Løverdag, da hvilken Tid paa Aftenen jeg kan træffe Deres Vogn, dog vilde jeg gjerne ved Sol-Nedgang være hos Dem.

Meget har jeg at fortælle Dem om den mig interessante Reise til Vesterhavet og Skagen, den mageløse Opmærksomhed og Godhed jeg overalt har mødt, i Frederikshavn blev jeg pleiet som en kjær Søn i en elskelig Familie. Nu er jeg meget bedre, altid i Fremgang men overanstrænget, trænger til lidt Magelighed, de hjerteligste Hilsener til Deres Kone og Sønner. Ingemann fik jeg i Dag Brev fra han hilser Dem.

Hjerteligst

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost