Dato: 15. august 1859
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

313. Til Henriette Collin.

Frederikshavn den 15 Aug. 1859.

Kjære Fru Collin!

Mageløst hjerteligt bliver jeg modtaget heroppe i Jylland; de venlige Mennesker vide ikke hvor gode de ville være mod mig og hvorledes er jeg ikke blevet pleiet i disse sidste Dage; ja jeg har ligget syg, endnu ikke været ved Skagen, først overmorgen troer Lægen at jeg tør vove derpaa. Strax ved min første Udflugt til Vesterhavet nede ved Nørre-Wosborg, hvor Vinden flængede Huden af mit Ansigt blev jeg stærkt forkjølet, i fire Uger har jeg hostet og hivet, men holdt ud; i Løverdags morges skulde jeg have kjørt fra Frederikshavn til Skagen, Halvveien vilde Procurator Rørby og hans Kone (født Henne) have ledsaget mig, men jeg maatte opgive al reise; om Natten følte jeg mig meget ilde, det gik derpaa over i en saa voldsom Transpiration at jeg ikke i et rusisk Dampbad kunde dampe saa frygteligt, jeg maatte blive i Sengen og først i Dag (Mandag) har jeg taalt at kjøre hen til Consul Kalls, den rigeste Mand her i Byen, og hvor man havde ventet jeg var taget ind, men det skete ikke, da Familien var mig ubekjendt og Rottbølls Søster, hvis Bekjendtskab jeg gjorte paa Børglum og er gift med Overauditeur Uldall og boer i en smuk Villa lige ved Frede­rikshavn, bad mig boe hos sig; Mand, Kone og Børn have været utrætte­lige i at gjøre mig det hyggeligt og pleiet mig, som jeg aldrig er blevet pleiet; overmorgen, om Gud vil, tager jeg nu Extrapost til Skagen, bliver der halvanden Dag og har allerede fra Byfogeden der, som jeg slet ikke kjender faaet Brev om at han vil vise mig om deroppe. Jeg har indbudt en Søn her af Huset, Studenten Uldall, nu at være min Gjæst paa denne lille Dages lange Reise og han er meget glad da han ikke har været paa Ska­gen. Jeg har her i Frederikshavn besøgt gamle Fru Henne der var rask og livlig, boer hos sin Datter, i et nysseligt Huus tæt ved Kattegattet; vi talte over en Time, kun om den collinske Familie. Deres Moders Portræt hang der paa Væggen. Billedet af Bothaniskhave; Excellensen Collins Portræt etc.–De vilde kjøre mig omkring der i Egnen, men som sagt jeg har først i Dag kunnet kjøre til dem og til Kalls hvor der var en glimrende Frokost. Fru Kall er en Søster til Rørby.–Baade Fru Rørby født Henne og gamle Fru Henne have været to Gange i min Sygdom at besøge mig her hos Ul­dalls som de ellers ikke kjende eller omgaaes, men meget høiagter; jeg har nok været temmelig angrebet, men387 min gode Natur, siger Lægen, har selv hjulpet sig, kun er mit Bryst endnu noget ømt og jeg er hæs og lidt hostende; men en saadan evig Vestenstorm kan rigtignok knække et Menneske; paa Børglum Kloster boer man nu, som paa en Bjergryg, Vinden susede der gennem alle Gange, da jeg i Onsdags kom ned, til Byen Hjørring var det som jeg kom indenfor Alperne, saa mildt og godt. Mildt og hjerteligt blev jeg ogsaa modtaget, jeg som ikke kjendte et Menneske i Byen fik strax samme Aften en Serenade af Byens første Damer og Herrer, Haven var pyntet med brogede Løgter; Etatsraad Juul og Provst Diøerup førte mig ud i Kredsen, det var meget festligt, De kan læse derom, i det mindste i Hjørring og i Frederikshavns Avis, jeg blev ganske bevæget. Brev derom, ligesom Sangen, sendte jeg strax Etatsraad Drevsen. Før Søndagaften kommer jeg nu ikke til Aalborg og bliver da der et Par Dage, vil De derfor bede alle mine skrivende Venner at sende Breve til Aalborg, siig det ende­ligt til Deres Svigerfader og fortæl dem Alle derude hvorledes jeg har det. Hils kjærligt Deres Mand, ligesaa Louise og Jonas, Alle i Amaliegaden og hver af mine Venner De møde. Her synes særdeles smukt om Frederiks­havn, mægtige Banker, som Bjerge løfte sig og Havet er saa udstrakt, blaat og rullende. Lev tilfreds og vel! Deres inderligt hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen