Dato: 12. august 1859
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

312. Fra E. Collin.

Kjære Andersen. Jeg har længe ikke skrevet Dem til, og De har under Deres Omflakken vel ikke savnet det. Anledningen er, at jeg igaar fik en Anmodning fra Casinos Bestyrelse om at henvende mig til Dem i følgende Anledning, som De vel strax gjetter. Jeg sender Commissionen ligefrem; Deres Svar i den ene eller den anden Retning kan De lade gaae igjennem mig.

Casino i sin nye Skikkelse, hvor Salen er forkortet med 12 Alen og nyt ret elegant udstyret, ønskes aabnet d. 1ste Sept. (men det trækker vel lidt længere ud) med en Prolog. Dertil kunde anvendes den nye Skovdecoration, som Christensen har malet; »kunde det Hele behandles som en lille Idyl eller Scene, som kunde gives flere Gange, var det saameget bedre«

See, nu kan De selv sætte det sammen.

Er De bestemt paa, ikke at opfylde Bestyrelsens Ønske, var det bedst snarest at svare.

Idag er min Louise med Augusta reist til Christinelund for at holde Huen; Jonas gaaer til Rungsted, saa at vi ere atter ene; nu er min Kone, som hun selv siger, det eneste voxne Fruentimmer der er hjemme.

Det er noget trangt at tilbringe en saa smuk Sommer næsten udelukkende i Kjøbenhavn.

Dersom De seer Dagbladet, saa læg Mærke til: Breve fra Danmark, som ere ualmindelig upartisk og ret genialt skrevne af en Moritz Hartmann. De kjender ham maaskee af Navn. Fader er i godt Humeur, naar han har nogen hos sig, men han er jo temmelig ene.–Lev vel.

Deres

d. 12 Aug 1859.

E. Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost