Dato: 30. juli 1859
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Aalborg den 30 Juli 1859.

Kjære Ven!

Idag otte Dage ved min Ankomst hertil Aalborg fandt jeg Deres Brev og vil i Dag, før jeg reiser mere nordpaa sende Dem min Tak. I Eftermiddag kommer her Vogn for at hente mig til Børglum Kloster ved Hjørring, der bliver jeg en otte Dages Tid og besøger derefter Skagen, som nok er det meest Interessante i Jylland. Paa Nørre-Vosborg blev jeg i femten Dage hos de kjære, høistelskelige Mennesker, var ude paa Kronheden, saae Hamlets Grav og det mærkelige» Ramme-Dige« hvor Hamlet har leveret et Slag, der strækker sig en Vold og dyb Grav over en halv Miil og paa begge Sider af den reise sig vist hundred Kjæmpehøie, den ene tæt op ved den anden, som om det var en stor Kirkegaard. - Jeg har staaet paa Bovbjerg, seet ud over det blanke Hav, der underligt har bidt store Kjæmpe-Mundfulde af Kysten; denne var i lang Strækning revnet og faldefærdig. Her ere Kirker fra det tiende Aarhundred, de see ud som Klippeknolde Vestenvinden, og Havet med, kunde bruse over. En ny Grav, deri laae en ung strandet hollandsk Sømand, pyntede jeg paa det bedste, lagde en Krands der og satte en Blomst i hvert Hjørne af Graven; paa en anden Kirkegaard ved Havet gravede jeg en Menneskeknokkel ned, der laae og blegedes i Solskinnet, saa at De seer jeg har herovre gjort Noget, om ikke for de Levende, saa for de Døde. - Ingerslev besøgte jeg, han og Kone var vel og meget elskværdige; de boe særdeles godt, har en stor Have fuld af Roser og Udsigt til Nisum-Fjord, men den Sorg havde jeg at Ingerslev troer og udtaler at kun vor Jord er beboet, at »de utallige Kloder i Rummet er kun en Øienlyst for os«. Det har næsten bedrøvet mig! - Ingerslev bad mig særdeles hilse Dem og Deres Kone, han holder hjertelig af Dem. Hans Kone gjort [:gjorde] et godt, velsignet Indtryk paa mig. Idiotbarnet saae jeg ikke, og vidste først derom efter at jeg var kjørt fra Gaarden. - Etatsraad Tang og Frue fulgte mig til Lemvig hvor jeg kom forrige Fredag for Kl 3 Løverdagmorgen at gaae med Dampskib til Aalborg; jeg gik ikke i Land i Thisted, da Tiden allerede er gaaet saa langt hen, men venlig Hilsen fik jeg fra Landingsbroen, af flere ubekjendte Venner; man gav mig et skingrende Hurra ogsaa her i Aalborg, hvor jeg, som De veed, boer hos Etatsraad Dahlstrøms blev jeg meget overrasket ved i forgaars Aftes at faae en Serenade af Sangforeningen her i Byen, jeg blev ganske forlegen derover, det er jo næsten, som om jeg var en gammel Mand. - Aalborg selv minder i det Smaa om Nyrnberg, her er et Par ret gamle Huse, og flere Aaer løbe gjennem Byen. - Hele Haven her til Stiftamtmandsboligen er bygget paa hvælvede Buer og har afskyelige Fængsler, eet der blev brugt for femten Aar siden, er aldeles som een af »Brøndene« i Venedig. Biskop Kirkegaard er ikke i Byen, men hans Søn Poul, min særdeles Ven; jeg har imidlertid raadet ham hellere at læse Mathematik, end Andersens Eventyr. Fra Frøken Knudsen har jeg de hjerteligste Hilsener. I Kjøbenhavn er nok Sundheden ikke god, Kopper og Cholerine plage Folk, jeg vil nu haabe at der luftes op og bliver bedre til jeg først i September kommer der. Glæder De mig i Løbet af fjorten Dage med et Brev, vil De da lade det gaae her til Aalborg posterestante. Hils paa det kjærligste Deres Kone ligesom de Venner jeg maaskee har i Sorø. Igaar skrev jeg til Jørgen Svane at jeg maaskee kom til ham paa Hjemveien, men afgjort er det ikke, da jeg er uvis om hvor længe jeg bliver paa Børglum og paa Skagens Touren. Vinden herovre er mig endnu temmelig skrap, jeg har paa tredie Uge Forkjølelse, Snue og Nysen! - Nu lev vel! Gud glæde og bevare Dem og Deres Kone.

Af ganske Hjerte Deres hengivne

H.C. Andersen

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter

Aalborg den 30 Juli 1859.

Kjære Ven!

Idag otte Dage ved min Ankomst hertil Aalborg fandt jeg Deres Brev og vil i Dag, før jeg reiser mere nordpaa sende Dem min Tak. I Eftermiddag kommer her Vogn for at hente mig til Børglum Kloster ved Hjørring, der bliver jeg en otte Dages Tid og besøger derefter Skagen, som nok er det meest Interessante i Jylland. Paa Nørre-Vosborg blev jeg i femten Dage hos de kjære, høistelskelige Mennesker, var ude paa Kronheden, saae Hamlets Grav og det mærkelige "Ramme-Dige" hvor Hamlet har leveret et Slag, der strækker sig en Vold og dyb Grav over en halv Miil og paa begge Sider af den reise sig vist hundred Kjæmpehøie, den ene tæt op ved den anden, som om det var en stor Kirkegaard. - Jeg har staaet paa Bovbjerg, seet ud over det blanke Hav, der underligt har bidt store Kjæmpe-Mundfulde af Kysten; denne var i lang Strækning revnet og faldefærdig. Her ere Kirker / fra det tiende Aarhundred, de see ud som Klippeknolde Vestenvinden, og Havet med, kunde bruse over. En ny Grav, deri laae en ung strandet hollandsk Sømand, pyntede jeg paa det bedste, lagde en Krands der og satte en Blomst i hvert Hjørne af Graven; paa en anden Kirkegaard ved Havet gravede jeg en Menneskeknokkel ned, der laae og blegede i Solskinnet, saa at De seer jeg har herovre gjort Noget, om ikke for de Levende, saa for de Døde. - Ingerslev besøgte jeg, han og Kone var vel og meget elskværdige; de boe særdeles godt, har en stor Have fuld af Roser og Udsigt til Nisum-Fjord, men den Sorg havde jeg at Ingerslev troer og udtaler at kun vor Jord er beboet, at "de utallige Kloder i Rummet er kun en Øienlyst for os". Det har næsten bedrøvet mig! - Ingerslev bad mig særdeles hilse Dem og Deres Kone, han holder hjertelig af Dem. Hans Kone gjorte et godt, velsignet Indtryk paa mig. Idiotbarnet saae jeg ikke, og vidste først derom efter at jeg var kjørt fra Gaarden. - Etatsraad Tang og Frue fulgte mig til Lemvig hvor jeg kom forrige Fredag for Kl 3 Løverdagmorgen at gaae med Dampskib til Aalborg; jeg / gik ikke i Land i Thisted, da Tiden allerede er gaaet saa langt hen, men venlig Hilsen fik jeg fra Landingsbroen, af flere ubekjendte Venner; man gav mig et skingrende Hurra ogsaa her i Aalborg, hvor jeg, som De veed, boer hos Etatsraad Dahlstrøms blev jeg meget overrasket ved i forgaars Aftes at faae en Serenade af Sangforeningen her i Byen, jeg blev ganske forlegen derover, det er jo næsten, som om jeg var en gammel Mand. - Aalborg selv minder i det Smaa om Nyrnberg, her er et Par ret gamle Huse, og flere Aaer løbe gjennem Byen. - Hele Haven her til Stiftamtmandsboligen er bygget paa hvælvede Buer og har afskyelige Fængsler, eet der blev brugt for femten Aar siden, er aldeles som een af "Brøndene" i Venedig. Biskop Kirkegaard er ikke i Byen, men hans Søn Poul, min særdeles Ven; jeg har imidlertid raadet ham hellere at læse Mathematik, end Andersens Eventyr. Fra Frøken Knudsen har jeg de hjerteligste / Hilsener. I Kjøbenhavn er nok Sundheden ikke god, Kopper og Cholerine plage Folk, jeg vil nu haabe at der luftes op og bliver bedre til jeg først i September kommer der. Glæder De mig i Løbet af fjorten Dage med et Brev, vil De da lade det gaae her til Aalborg poste restante. Hils paa det kjærligste Deres Kone ligesom de Venner jeg maaskee har i Sorø. Igaar skrev jeg til Jørgen Svane at jeg maaskee kom til ham paa Hjemveien, men afgjort er det ikke, da jeg er uvis om hvor længe jeg bliver paa Børglum og paa Skagens Touren. Vinden herovre er mig endnu temmelig skrap, jeg har paa tredie Uge Forkjølelse, Snue og Nysen! - Nu lev vel! Gud glæde og bevare Dem og Deres Kone.

Af ganske Hjerte Deres hengivne

H.C. Andersen

Til Konferentsraad B. S. Ingemann.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 548-51)