Dato: 24. juli 1859
Fra: H.C. Andersen   Til: Adolph Drewsen
Sprog: dansk.

Aalborg den 24 Juli 1859.

Kjære Etatsraad Drevsen!

igaar Eftermiddags kom jeg hertil fra Lemvig; mellem flere Breve, som laae til mig, fandt jeg Deres, det glædede mig saa meget at De derfor skal strax have en Skrivelse igjen og være den Første der erholder en saadan; jeg har ogsaa saare Meget at fortælle Dem der maaskee kan have nogen Interesse for Dem; istedetfor 8 Dage blev jeg hele 15 Dage paa Nørre-Wosborg hvor jeg havde det mageløst godt hos de meget elskelige Mennesker, der overvældede mig med Godhed, levede for mig og sagde mig saa Tak til og at jeg havde skaffet Dem en Række deilige Festdage.

Søndag den 10 Juli var der et stort Gilde paa Gaarden for mig og henved 100 Bønder og deres Koner indbudte; oplyste, herlige Folk og dertil saa beskedne. I den store Høisal, hvor gamle Niels Bugges Billed hænger, spiiste vi; et stort nyt Danebrog vaiede over min Plads, Skaaler bleve ud­bragte, taler holdte ;jeg udbragte en Skaal for Bondestanden herovre og Landet der vilde blive et Korn og Skovland i den kommende Tid, jeg fortalte dem [overstr: min] Historien "Svanereden" og da jeg kom til Slutningen om Ungerne der lode sig hugge til Blods for at værne om Reden knøttede jeg her til en Skaal for Landsoldaten. / Der blev sjunget og siden dandsede Ungdommen lidt. Jeg var ogsaa en Dag med Etatsraad Tang i Holstebroe hvor der var stort Middags Gilde for mig og det morede mig at see at Boghandleren strax da jeg var der fik mine sidste Eventyr stillede op i sit Vindue; vi traf her Marryats som kom fra Westervik, Tang indbød dem til Nørre-Wosborg og de fulgte hjem med os og blev der to Dage; de drage over Ringkjøbing til Ribe. - En Tour med Tangs Familie gjorde jeg en Dag til "Lærkehøi" paa Heden, hvor vi sloge Telt op og levede Zigeun[e]r Liv i Lyng og øde Landstrækning. Jeg besøgte Indløbet ved Nissum Fjord, da jeg opgav Agercanalen jeg var ved Huusby Klitter og siden paa Bov­bjerg der er af en halv Miils Strækning; Havet har formeligt bidt ind i Landet der her løfter sig i tre Lag, nederst Mergel, derpaa Leer og saa Sandjord, det er bidt ind som naar store skarpe Tænder bide i et Smørre­brød, Formationerne ligne iøvrigt Møens Klint ved "Sommerspiret", men hele den nærmeste Grund er med Revner og Spalter saa at, i det man gaaer der, kan man vente, at det rutscher ned; vi tog siden til Fjaltring Klitterne og overnattede i Præstegaarden; der hen havde i forgaars hele Tangs Familie (tre Vogne vare vi) fulgt mig, Tang og hans Kone fulgte mig derimod lige til Lemvig, for Klokken 3 igaar Morges at ledsage mig paa Dampskibet; vi lagde imidlertid fra Bovbjerg til Lemvig Veien over Rammedige, en høist / interessant Egn; det er en Vold paa over en halv Miil, som Danevirke og der var i hundredviis Kjæmpehøie, det var en storartet Kirkegaard; her har Prinds Hamlet af Danmark leveret et Slag og her er Hamlets Grav. Nogle af Kirkerne ere fra det ellevte Aarhundred og af engelsk Bygning. I Lemvig blev det danske Flag flere Steder hængt ud til Ære for mig og da jeg igaar kom til Thisted, hvor jeg ikke kjender et Menneske, blev jeg strax af een af Embedsmændene indbudt at boe hos ham, men da jeg havde bestemt at komme til Aalborg, blive der 8 Dage og ligesaa længe i Børglum-Kloster og endelig vil heelt ud paa Skagen, der af Alle omtales som det Interessanteste i Jylland, saa opgav jeg Thisted og Udflugten til Vestervik der. Jeg var imidlertid ventet fortalte man og nær havde jeg ikke faaet Lov at gaae derfra, men jeg vilde det; saa snart jeg var kommet ned i Kahytten [overstr. og] kom man og sagde, der var flere oppe som spurgte om mig, jeg gik op paa Dækket, vi seilede i det samme og jeg fik et skingrende Hurra af en stor Forsamling velklædte Mænd, Hilsen fra Thisted! jeg blev ganske bevæget derved; ogsaa ved Løgstøer kom Folk og hilsede men uden Hurra. Dahlstrøms, Præsten Skov, den unge Hr Kirkegaard og Fru Bjerring toge mod mig ved Skibet og jeg er nu godt / indqvarteret paa det gamle Aalborg-Huus hvor Dahl­strøms boe. Da jeg saa pakkede mit Nattøi ud igaar, tænk, saa havde jeg fra Lemvig Vertens Sengeteppe med som jeg har taget for en snavset Skjorte, De kan tænke min Forskrækkelse, De kjender mig, jeg vilde strax have sendt det med Brevposten, men da det skulde have 17 Postmærker fik Dahlstrøms mig derfra og nu gaaer det i aften med Pakkeposten, er det ikke en net Historie, saaledes at tage et heelt Senge-Overtæppe med, (det seer ellers ud som et gammelt Gardin), og den Vert har dog heiset Flaget for mig! - Aalborg synes en ganske interessant By med nogle gamle Huse endnu og Gader op og ned, Udsigten over Fjorden, er som saae man ud over et bredt Partie af Rhinen; her gaae store Bølger i Dag. Til Middag seer jeg en Deel af Byens Folk; jeg bliver her til paa Løver­dag den 30, da gaaer jeg til Børglum-Kloster, Breve som afsendes fra Kjøbenhavn beder jeg om sendes til Aalborg; kun de som sendes mellem den 29 Juli og 6 August gaae til Børglum Kloster per Hjørring, senere derimod til Aalborg, det er sikkrest!, vil De være saa venlig at sige det til Deres Svigerfader og hvem der ellers kunde tænke paa at glæde mig med Brev, f Ex Einar. Nu lev frisk og vel, Deres Kone, Jonna og alle Sønnerne hjertelige Hilsener,

Deres meget hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 598-601)