Dato: 20. juli 1859
Fra: H.C. Andersen   Til: Signe Læssøe
Sprog: dansk.

Nørre Wosborg mellem Holstebro og Ringkjøbing. den 20 Juli 1859

Kjære Fru Læssøe!

Nu har jeg været her paa Nørre Wosborg i fjorten Dage, kan høre Vesterhavet rulle og har ogsaa besøgt det ved Huusby Klitterne; jeg er fire Miil nord for Ringkjøbing, hvorhen jeg er kommet over Silkeborg, jeg er saaledes i Deres nuværende Hjemstavns Egn i Sand og Hede og daglig naar Tankerne drage Sydpaa hvile de lidt, som Trækfuglene hvile paa og i Ølgod Præstegaard; selv kommer jeg desværre ikke, Tankerne selv er for Dem kjære Fru Læssøe, usynlige Gjester, men i Dag flyver denne min Brevdue med og fortæller Dem derom. Jeg er overrasket ved at see Egnen her saa beboet og opdyrket, saaledes havde jeg ikke tænkt mig det her i det vestlige Jylland. Med Etatsraad Tang har jeg besøgt flere af de velhavende Bønder5, de synes saa veloplærte, saa dygtige og humoristiske at det ret er en Fornøielse og saa er Gaardene, som smaa Herskabsgaarde. Forrige Søndag var her paa Nørre Wosborg en Fest for mig og over 100 Mennesker, meest Bønder, Mænd og Koner indbudte, Danebrog vaiede, Sange bleve afsjungne og Skaaler udbragte[,] det var meget festligt; ogsaa Fredericia-Slaget blev her feiret og da her paa Gaarden tjener sex Karle, som have der været med, bleve de indbudte til om Aftenen. Jeg læste for dem: "Holger Danske", bedre vidste jeg ikke at give dem. Imorgen tage vi Alle til Bovbjerg, ligge om Natten i en Præstegaard ved Klitterne og ere da Fredag i Lemvig for at jeg Løverdag morgen kan, med Dampskibet, gaae til Aalborg hvor jeg boer hos Stiftamtmanden, Dahlstrøm, H.C. Ørsteds Svigersøn, efter en 6 a 7 Dage reiser jeg da til Børglum-Kloster, Skagen, Sæby og kommer midt i August da til Aalborg igjen; meget vilde det glæde mig om jeg der fik et lille Brev fra Dem, at jeg kan vide hvorledes De og Deres Søn Viggo har det. Hils ham paa det hjerteligste. Jeg haaber at denne Reise her til Vest- og Nord-Jylland, vil bringe sine Frugter, at fra Klitter og Hedestrækninger vil hjembæres et og andet Frøkorn for den aandelige Have; paa min Reise selv, veed jeg af Erfaring, springer disse aldrig frem, men først naar jeg er i Ro og hvad man kalder Hvile. Før jeg forlod Kjøbenhavn skrev jeg imidlertid tre nye Historier: "Barnet i Graven", det jeg har bestemt for en skandinavisk Kalender og dernæst to Historier: "Pen og Blækhuus", - samt, "Deilig"; disse to komme vel i den Samling jeg haaber at faae til Juletiden; Kjøbenhavn forlod jeg den første Juni, besøgte Ingemann og var siden paa Basnæs 14 Dage før jeg tog herover til Jylland. Herovre paa Wosborg er, allerede nu i flere Dage, i Besøg en Slægtning af Familien, en Frøken Marie Meinert, en eiendommelig Personlighed med en fortræffelig Kerne, man kommer Dag for Dag mere til at skatte det dygtige hos hende. Hun kjender Dem og beder mig bringe Dem sin særdeles Hilsen og sige at hun er kommet herover, men denne Gang kommer hun dog ikke til Ølgod, ihvor gjerne hun vilde. Hun bliver nok her længere Tid. Hun synes saa ægte dansk, meget begavet og bund ærlig. - Dem skatter hun inderligt, som De fortjener det. - Og nu lev hjertelig vel; hvergang jeg seer sydpaa tænker jeg mig, som laae Deres Hjem strax bag Horizonten, men det er jo et godt Stykke over Sand og Hede! Gud glæde og bevare Dem! tænk venligt paa

Deres inderlig hengivne H.C. Andersen

[Udskrift:] Til Enkefrue Signe Læssøe født Abrahamson Adresse: Hr Pastor V. Læssøe i Ølgod ved Warde (fra H.C. Andersen.)

Tekst fra: Det Kongelige Biblioteks Brevbiografi ved Kirsten Dreyer (384)