Dato: 3. juli 1859
Fra: Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

309. Fra Henriette Collin.

Søndag Formiddag [3. Juli 1859]

Kjere Andersen Jeg er i Deres Gjæld og det er ikke Glemsomhed eller Ligegyldighed der har foraarsaget min lange Taushed, men jeg har ikke været oplagt til at skrive og Grunden til denne Mangel ligger atter i Jonas's Examen hvis Udfald jeg ønskede at kunne meddele Dem og som maa blive et haud fordi det ikke kan blive et laud'ndash;Paa Tirsdag er han færdig og den stakkels Dreng har været meget forknyt fordi hans'ndash;altfor stærke'ndash;Haab om et laud ikke bliver til Virkelighed.–Edvard og jeg have vel havt denne Glæde for Øie som en Mulighed men ingenlunde som noget sandsynligt og vor Skuffelse er derfor ringere end hans. Troe imidlertid ikke at vi betragte det som en Sorg'ndash;dertil kjende vi for godt den virkelige Sorg'ndash;og om kort Tid vil jeg med ublandet Glæde tale om »Min Søn Studenten!« og saa er der jo Ingen saa udelikat at spørge om første eller anden Characteer'ndash;Han har kjøbt sigen Studenterkaskjet med Cocarde og det lindrer jo lidt!–Jeg haaber De har det Godt kjere Andersen og glæder Dem over den skjønne Natur De lever i'ndash;Jeg kjænder jo alle de Mennesker De færdes imellem, men De reiser jo altid som Kjæledægge og er det vist ogsaa her.–

I Familien er Alt vel og Stemningen den gamle'ndash;Theodor har stærke Anfald af den Hovedpine som sætter ham i saa grueligt humeur men naar den gaaer over retter han sig igjæn'ndash;Jonna er tilfreds og glad i sit nye Huus hvor Alt er efter hendes Ønske og Smag, naar nu kun Uveirene fra Nyssøe ikke maa blive altfor stærke og hyppige'ndash;men fra den Kant trækker jo altid de sorte Skyer sammen over Christinelund.

Koppefrygten begynder nu at tabe sig her i Byen og den arme Bager Olsen i Strandstræde forsikkrer hvær Dag i Adresseavisen at hans Familie ingenlunde har været angrebet, eller at nogen Smitte er at befrygte'ndash;som i Rygtet nemlig har sagt og hvorfor hans Handel naturligvis paa engang er standset.

Jeg glæder mig til at høre fra Dem kjere Andersen naar De kommer til den deilige vilde Sandnatur som forekommer mig saa interessant'ndash;at bereise'ndash;ikke at leve i'ndash;og De vil vist have megen Glæde af den tour.

Tirsdag Formiddag.

Nu er Jonas færdig og Kaskjetten taget i Brug. Han er bleg og mager men meget lættet'ndash;Om et Aar tager han, om Gud vil'ndash;Philosophicum'ndash;Louise hilser Dem meget[;]hun sidder i Rokkestolen høist lidende af 14 store Kopper paa Armene, De veed vi lade os alle vaxinere og hos hende har Modtageligheden været stor.–Farvel kjere Andersen skriv mig Leilighed lidt til og tænk engang imellem lidt paa os.

Deres hengivne

Jette Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost