Dato: 9. juni 1859
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

306. Til Henriette Collin.

Basnæs den 9 Juni 1859.

Kjære Fru Collin!

Det er nu en Evighed af otte Dage siden jeg saae og talte med Dem, jeg maa altsaa riste Runer og lade Budstikken gaae! De, Deres Gemal og Lou­ise have det godt, haaber jeg, Jonas kjæmper for sig og Videnskaben og tager Tilløb til det store Spring over dets Gjerde, Festen staaer jo i August! Jeg blev da to Dage hos Ingemanns og det var en Fornøielse at see hvor oplivede de to kjære Mennesker vare. Guldhornet er smukt, smukkest er mig Ideen fra Bønderne hvor Ingemanns Fader var Præst, de have sendt Ingemann en Vase med hans og Faderens Navne paa. Den hele Fest maa have været meget smuk og hjertelig. Jeg har nu været et Par Dage paa Bas­næs, Fru Scavenius reiser sidst i Maaneden med Luzia til Föhr, hun spurgte mig strax om ikke De og Louise kom der og da jeg sagde nei, yttrede hun at det kunde være saa dejligt om Louise tog med hende og Luzia derover, thi de to passede saa godt for hinanden; det var nu en Flyve-Idee, jeg troer ikke den vilde tiltale Louise, men det sagde jeg naturligviis ikke; Louise og Luzia troer jeg meget forskjellige; forresten har jeg de venligste Hilsener. Jeg bliver her til den 18 omtrent og gaaer da rimeligviis til Silkeborg. Hver Juletid giver Deres Mand mig en Opskrift paa min Formues Tilstand, det fik jeg ogsaa iaar, men da det endnu er kun [en]385 Indenlandsreise jeg gjør i

Sommer, fik jeg ikke dette Papir med, nu rører sig den store Reise-Længsels som vel ikke bliver opfyldt, men for dog at kunne overveies, maatte jeg have mit Papir med Formue-Tilstanden, dette kan jeg fra Basnses ikke faae fat paa og derfor beder jeg Dem formaae Deres Mand til, i Løbet af en otte Dage, være, saa elskværdig at skrive mig paa et Papir, som jeg faaer med Brev fra Dem eller ham, hvor meget indtil Dato hele min Fonnue er: (Obligationer, Sparekasse etc. etc.); Fred bliver der vel ikke iaar, Italien faaer jeg vel ikke saa snart at see og maa nøies med de jydske Sand klitter. Et trykt Brev om Indsamling til Overskou er sendt mig, Udskriften synes at være Heibergs, var jeg i Kjøbenhavn skulde jeg nok tage mig deraf, herude, kan jeg ikke, her er ingen Sympatie derfor. Lev nu hjertelig vel

Deres hengivne

H. C.Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus