Dato: 23. maj 1859
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 23 Mai 1859

Kjære Fru Scavenius! Hjertelig Tak for Deres Brev, tak for al den Godhed De stadig viser mig; jeg længes nu ret efter at komme fra Byen og, om Gud vil, tager jeg afsted Onsdag den første Juni til Sorø, der bliver jeg den følgende Dag over og gaaer da med Morgentoget til Slagelse Fredag den 3die Juni og vil altsaa kunde være paa Basnæs ved Frokosttiden. Deres Naade vil tillade at jeg da bliver hele 14 Dage før jeg flyver Vest paa; jeg tænker ret at Besøget mellem Klitterne vil bringe mig Stof eller Stemning til flere Digtninger; Jylland har saa mange Sagn om Guldgravere, maaskee jeg, aandelig taget, bliver een af disse, som har Held med sig, da det ikke er det Timelige jeg søger. Den ægyptiske Prinds gav Stof til megen Tale, det er nok den første Mahomedaner af kongeligt Blod der har været her i Kjøbenhavn; jeg fik ham da at see nærved i det jeg var med ved det store Taffel paa Christiansborg; vi spiiste i Riddersalen, der var billant oplyst, to Orchestre spillede, det Hele havde noget meget festligt og var fornøieligt. Bournonvilles nye Ballet er meget smuk og Musiken characteristisk. Frøken Bournonville, som optraadte i "den sorte Domino", er ingen stor Sangerinde, men en høist behagelig med meget dramatisk Talent; den nye Tenorsanger Hr. Zinck, mangler aldeles dette, er uden Sjæl, men har en virkelig Tenorstemme og vistnok megen Musik; jeg kjedede mig ved ham; der er intet i Stemmen der rører, men den er, som sagt, en rigtig Tenor. Nu maa Skoven være i sin hele Deilighed, gid at den kolde Østenvind ikke gjøre den Skade i de 8-10 Dage, før jeg endnu faaer den at see. Vil Deres Naade bringe de hjerteligste Hilsener til Luzia og Otto, ligesom ogsaa til Frøken Schumacher, Miss Dunlup og Hr Ferslev; jeg glæder mig særdeles til at samles med dem Allesammen, det er saa velsignet at vide sig vel seet hvor man kommer hen, især naar man, som jeg kommer for gjerne at blive lidt. To Eventyr bringer jeg med, det ene om "Pen og Blækhuus" kjender deres Naade, det andet: "Barnet i Graven" er nyt. Ingemanns Fødselsdag, paa hvilken han skal have sit Fest-Horn, er paa Løverdag, jeg kommer ikke derud til ham, før, som sagt, om Aftenen den første Juni: og Fredag den 3die til Frokost paa Basnæs; nu lev hjertlig vel! gid jeg maa finde Deres Naade og alle der i Hjemmet vel og tilfredse! Deres taknemlig hengivne H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus