Dato: 4. februar 1836
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 55. Fra Henriette Wulff. Torsdag Morgen [4/2 1836].

Jeg modtog Deres Brev sildig i Gaar Aftes, det første jeg gjør i Dag er at takke Dem derfor med disse Par Ord; egentlig havde jeg Lyst at skrive Mange; men har ikke Tid, da jeg maae være nede hos min syge søde Moder; som det gjør ondt ikke at have seet Dem i Forgaars, da hun sadt oppe; men hun er saa svag at ikke allene Lægerne men hendes egne faa Kræfter forbyde hende at see Hvem det saa end er, i Gaar var hun meget daarlig og lidende, og vi Alle meget nedslagne, som De begriber. Dog lad mig komme til et Punkt i Deres Brev der ligger mig ret paa Hjertet. Ja Andersen De har med Deres hurtige Skarpsindighed strax gjettet hvad jeg meente med Hensyn til den Møllerske Familie, og hvor ønskede jeg at De ikke havde! Thi Øjeblikket efter at denne hæslige Tanke (det hæslige ligger jo hos mig) opstod hos mig, fortrød og forkastede jeg den. Jeg kjender Deres ædle fortræffelige Caracteer saa vel at jeg ikke et Minut kunde falde paa at De blev ledet i Deres Handlinger af slige Hensyn. Jeg havde da vi talte om den Gjenstand irriteret mig, og vilde nu finde en Grund til den Forandring De viste mod de omtalte Personer, og - nu ingav en lille ond Djævel mig den stykke idee, som jeg ret inderlig beder Dem at troe kjære Andersen ikke kom fra mit egentlige jeg! Gid det var som naar man er Børn, har man gjordt eller sagt noget Urigtigt, og man erkjender det, og siger »jeg fortryder det, beder Omforlades og skal aldrig gjøre det mere« saa troer man alting godt, og er ligesaa let om Hjertet som før - nu er det anderledes, thi om endogsaa den man har bedrøvet er ædel nok til at tilgive og glemme, er man ikke selv let dertil. Jeg havde meget mere at sige men kaldes ned til Moder derfor maae jeg pludselig holde op. Er De vred paa mig Andersen? Det gjør os alle ret ondt at vi ikke see Dem i Dag men jeg er saa lidet egenkjærlig at jeg glæder mig for Deres Skyld at De skal have en poetisk humoristisk lystig Kraftsuppe istædetfor vores prosaiske sygelig triste Grød.

Farvel, jeg seer Dem jo snart? Som altid uforanderlig søsterlig H Wulff.

[ Udskrift] ST

Hr H. C. Andersen Nyhavn.

Tekst fra: H. C. Andersen og Henriette Wulff. En Brevveksling