Dato: 1. maj 1859
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn l Mai 1859

Kjære Ven!

Det har bedrøvet Dem meget, kan jeg indsee, at den fortræffelige Fru Rosenørn døde; De og Deres Kone have saa godt og længe kjendt hende! for Enkedronningen maa det særligt være et stort, tungt Savn. Aar for Aar drage saaledes Vennerne bort - "til det ubekjendte Land!" - Ved enhver saadan "Dragen bort", kommer jeg ret til at huske og omfatte de Kjære jeg endnu har, og jeg faaer Længsel efter at see og samles med dem endnu hernede. Iaar, om jeg lever, bliver min Reiseflugt nok kun her i Landet, Italien, hvor jeg gjerne vilde have været mod Vinteren er forlængst opgivet og at reise til Tyrol denne Sommer, det jeg tænkte paa, er heller ikke nogen Behagelighed, / det er saaledes for Øieblikket, min Hensigt at gaae til Jylland, besøge Vestkysten og den nordlige Deel, see Sandklitter og øde Egne, høre hvad Flyvesandet fortæller. Før den første Juni kan jeg ikke komme fra Byen da jeg den sidste Mai skal i Jury-Møde; gjerne var jeg den 28 Mai flyvet ud for at være den Dag i Sorø, men det lader sig ikke arangere, jeg kommer et Par Dage efter Festen og da har De vist ogsaa bedst Plads til mig! - nu venter jeg at De og Deres Kone snart komme herind, det er jo Deres Reisetid; lad mig endelig vide hvilken Dag De komme og om De boe i "Dannevirke"; De vil vist i Theatret faae en heel Deel af Interesse. "Lucrezia Borgia" bliver af Fru Fossum og Frøken Lund fortræffeligt udført; De vil ogsaa faae Frøken Bournonville at høre i "Den sorte Domino", den nye / Ballet med Musik af den unge Winding og Emil Hartmann bliver nu bragt paa Scenen; af ældre Arbeider kan De vente "Liden Kirsten", ligesom ogsaa "Kildereisen". - Næste Løverdag faae vi en smuk Consert, hvor Indtægten er bestemt til Weyses Monument udenfor Frue Kirke. Rector Boyesen, hører jeg, skal med sin Frue, i Sommer ligge paa Klampenborg! hils dem venligt fra mig! En Hilsen kan jeg bringe Dem og Deres Kone fra Dr: Black fra Weyle, jeg talte iforgaars med ham i Theatret. Jonna Stampe er her i Besøg med sine Smaapiger, desværre er hun stadig syg og ligger i de sidste Dage endogsaa tilsengs, Alt efter den sidste Barselseng. Jerichaus ventes hjem fra Italien, hun har nok været meget flittig der, han derimod i sit melankolske Humeur. Bissen talte / jeg med forleden Dag han tænkte paa, nu om en fjorten Dage, at gaae lige til Rom, han havde ikke Tanke for Krig og Uroligheder; jeg frygter at det bliver aldeles umueligt at være i Italien før Alt der igjen har ordnet sig. Før De kommer herind faaer jeg jo nok et lille Epistel fra Dem!

Lev hjertelig vel! hils Deres kjære Kone, ligesom ogsaa de enkelte Venner og Bekjendter jeg har i Sorø.

Deres inderlig hengivne

H.C. Andersen

Til Hr Konferentsraad B. S. Ingemann.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 532-35)