Dato: 3. april 1859
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 3die April 1859.

Kjære Fru Scavenius! Hjertelig Tak forde De saa venligt igaar, min Fødselsdag, erindrede mig med Brev, Tak derfor og for den venlige Skrivelse tidligere, der sluttede sig til Ottos! hils ham meget fra mig. Jeg havde igaar megen Glæde og mange Beviser paa Deeltagende Venner, min Stue blev til et heelt Blomstrende Drivhuus og jeg fik ikke færre end 17 Breve fra Venner omkring i Landet og ude i Tydskland, dertil mange nydelige Sager; Fru Neergaard sendte mig / en smuk Stok, Fru Serre "Schiller og Goethe' Gruppen, (denne var desværre ganske itu da Kassen aabnedes). Til Middag og Aften blev min Fest feiret, saa jeg var ganske overvældet af al den Godhed; dertil kommer nu ogsaa megen Glæde jeg har for de sidste nye Eventyr og Historier, de omtales i alle Blade og hos Folk med stor Anerkjendelse; det glæder mig meget, kjære Fru Scavenius, at De synes saa godt om "Pigen der traadte paa Brødet", den tiltaler ogsaa Ingemann meest. Professor Rasmus Nielsen synes, som førken Dalborgo bedst om / &Anne Lisbeth'; Gud veed naar jeg nu igjen faaer nogle nye Historier at fortælle, maaskee naar jeg kommer til Basnæs; jeg længes derefter.Thieles nye Stykke er et venligt digterisk Arbeide, Publicum synes mig lidt for strængt mod det, Folk er nu vante til al det pirrende Stads fra Frankerige. De havde faaet saa mange vildtromantiske Bjerge med Afgrunde at de ikke kunne finde sig i en stille duftende Kløvermark. Vil Deres Naade bringe min hjerteligste Hilsen til Luzie og Otto, ligesom til Frøknerne Dal borgo og Schuhmacher, Miss / Dunlop og Hr Ferslew! - Jeg tænker mig at Haven ved Basnæs alt grønnes og hist og her mælde Blomsterne om den deilige Foraarstid, jeg længes saameget efter stadigt varmt Veir, thi jeg har Snue og Slud i Blodet, Febergysninger og kan slet ikke komme mig efter min &La Grippe'. Jonna Stampe er nu med sine Smaapiger kommet ud til os og befinder sig vel, men seer dog en hel Deel angrebet ud. - Snart seer jeg jo deres Naade et Par Dage her i Byen, skrev De!. Gud glæde og bevare Dem.

Deres taknemmelig hengivne H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus