Dato: 13. februar 1859
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 13 Feb: 1859

Kjære Ven!

Tak for Deres smukke Sang for Danmark, jeg har læst den, [overstr: thi] men var ikke med ved Afsyngelsen; jeg tog kun Deel i Festballet og besøgte Theatret. Det har været meget smukke folkelige Dage. - I Theatret havde man ret Indtrykket af at det var Borger og Almueclassen, som var her og til første Forestillingen saaes de meest Fattige, altsaa dem der om Natten havde staaet længst for at faae en Billet, de vare Alle efter deres Stand saa festklædte som mueligt og viiste en Tact, en Beskedenhed og dertil en saa inderlig Deeltagelse at det var mig næsten rørende; de klappede saa fornuftigt og yttrede sig saa sundt. / Kun eet Menneske har ærgret mig og Flere, tænk Dem: der kom den første Aften i Theatret to meget fattige Smaapiger, der havde staaet om Natten paa Torvet forat faae Billetter, de kunne nok være tolv Aar, de havde hver sin Billet og kom nu til Theatret, der i Forsalen spurgte de en ubekjendt Herre, hvor de skulde hen med deres Billetter og denne var saa hjerteløs at han tog disse og sagde at han skulde have dem, de kunde gaae op af Trappen og ind paa anden Sal, da de kom der havde de ingen Billetter og kunde ikke komme ind; Theaterdirecteuren Christensen fik det at vide og Smaapigerne kom da ind i Parterret; Poletiet gjorde Alt for at finde Fyren der havde narret de stakkels Børn, disse selv gik imellem Acterne for at søge ham, men han var ikke at opdage. Jeg kan ikke forstaae at Nogen kan være saa ond. - Paa Ballet var særdeles festligt og / stor Glæde. Vilhelm Holst talte godt og berørte i Talen at Prindsesse Caroline i Choleratiden var blevet i Kjøbenhavn og det blev modtaget med stor Erkjendelse. Hauchs Foredrag var saa særdeles langt og han kunde ikke høres, Folk bleve trætte deraf. - Jeg har siden jeg kom til Byen været flittig; i Marts udkommer tredie Hefte af "Nye Eventyr og Historier", der indeholder: Vinden fortæller om Waldemar Daae og hans Døttre", den vistnok af mig bedst fortalte Historie, men Alle som høre den erklære at Ingen kan læse den uden jeg og jeg troer det selv.

Dernæst: Pigen som traadte paa Brødet, et Eventyr - Taarnvægteren Ole, En Historie. De Vises Steen, Eventyr og den lille Historie, den De og Deres Kone kjende: Børnesnak, men der er altsaa tre nye i Bogen De ikke have hørt, jeg glæder mig til, maaskee den 27 de / Mai, (ikke den 28de) at læse den for Dem. - Veiret er jo i Vinter mageløst, det er som vi levede i Syd-Tydskland. Her i Byens Haver staae Sommergjækkene allerede i Knop. Jeg vilde ret ønske at De kunde see Wiehe i: "Kamp og Seier", det er ganske mesterligt! - Hartmann har componeret en smuk Musik til Intermediet i Holbergs Kildereise, jeg har leveret Sangene, Hartmann har dernæst componeret et stort Arbeide, nemlig Paludan-Müllers "Dryadens Bryllup". Den unge Hartmann og Winding arbeide paa Musik til Bournonvilles nye Ballet "Fjeldstuen". Siboni har componeret Lorely, Gade arbeider paa en Opera: Judith. Fra Digteren Munck fik jeg nyelig Brev fra Nizza, han vilde da reise med sin Søn til Rom. De hjerteligste Hilsener til Deres kjære Kone.

Med inderligt Venskab og Hengivenhed

H.C. Andersen

til Konferentsraad B. S. Ingemann.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 528-31)