Dato: 20. december 1858
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

304. Til E. Collin.

Basnæs ved Skjelskjør den 20 December 1858.

Kjære Ven!

For et Par Timer siden kom jeg her til og sidder nu endelig i en varm, luun Stue, det har været en isnende Tour herud. Jeg tog afsted, som De veed, i Løverdags med Middagstoget, det var koldt og en gjennemtrængende Blæst, som trængte lige ind i Vognen, gjennem Kappe og Frakke; ved Ringsted maatte vi vente en heel Time, idet at Godstoget fra Corsør havde det Uheld at Locomotivet ikke kunde drage dem, de blev staaende mellem Ringsted og Sorø, saa at et Reserve?Locomotiv maatte sendes dem tilhjælp og vi naturligviis vente til de kom; Ingemanns vare meget angest for mig da jeg der først indtraf henimod 5. Jeg fik strax samme Aften et Manuskript til Dem af Ingemann; han har den Vane strax at klippe ethvert saadant til Fidibus, det eneste han havde nu var Manuskriptet til den smukke Fortælling han iaar har givet til Lose & Delbancos Folkecalender; dette skal jeg bringe Dem. Natten var skrækkelig kold og den Dag igaar med, ikke bedre; en saa pludselig stærk Kulde, som jeg fornam den her i Sorø har jeg længe ikke prøvet; det var ikke mueligt, da Stormen stod paa, at faae Værelserne opvarmet og jeg kunde i min Seng ikke blive varm; Vinden susede ind af Vindues?Sprækkerne, jeg frygtede for en voldsom Forkjølelse; igaar Aftes var der da Comedie paa Sorø?Academie; Eleverne spillede: En Spurv i Tranedands. Sangen gik bedst. Jeg var der med Ingemann, men listede mig bort allerede ved Slutningen afførste Act, thi der var overfyldt; fælt hedt og dertil Træk. I Dag er Veiret mildere og jeg naaede Basnæs Kl halv Eet.–Dette Brev gaaer afsted imorgen herfra; jeg skriver strax for at minde Dem om betids, det vil sige snarest, at underrette mig om jeg skal skrive en Sang til Deres Faders Fødselsdag og hvor Festen skal feires. Naar De sender mig denne Efterretning, er De da saa venlig at tilføie paa et Papir, hvor stor min Formue er ved Aarets Begyndelse 1859, Alt hvad jeg har i Obligationer, Sparekasse, rede Penge etc.–det er for at kunne lægge Planer for det nye Aar, hvorledes jeg tør reise; Smaat eller Stort. Glem ikke at sende mig dette!–Deres Kone haaber jeg er nu oppe igjen! ligesaa Jonas, hils dem begge, samt Louise.–Hvorledes gik Fidelio? og hvad siger man om Blomsterfesten i Genzano?–Dog, mit Brev er jo allerede blevet et langt Epistel; jeg vil altsaa slutte, med Tak for det gamle Aar! gid det ny, som nu træder op være os Alle et godt Aar.

Deres hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost