Dato: 2. oktober 1835
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin d.æ.
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 2 October 1835.

I Foraaret talte jeg med Dem om at jeg trængte særdeles til en Frakke, men da den kom paa 40 Rdlr og jeg alt dengang havde faaet et Par Beenklæder der skulde koste 16 blev dette en Sum, jeg ikke kunde tilveiebringe, men maatte bede Dem, naar Regningen en Gang kom at hjælpe paa mig. Jeg har nu efterhaanden faaet af Dem til at leve af og da jeg i næste Maaned ventede at faae det første Stykke paa Theatret, hvorved jeg kunde begynde at afbetale Dem og tænkte at Skræderregningen ikke kom tidligere, var jeg i godt Humeur; men i Dag kommer Regningen, den skulde betales og jeg ved ikke andet end at bede Dem, om dette betydelige Udlæg 56 Rdlr. I næste Maaned skal De ganske vidst, efter Opførelsen af Kenilworth faae 150 til Afbetaling af Gjælden, ja mere, eftersom Directionen betaler mig mit Arbeide. Siden kommer "Liden Kirsten" og maaskee antages den ny Vaudeville, og saa bliver jeg jo ved Formue. Min Paatrængenhed gjør mig meget ulykkelig, og derfor beder jeg Dem om at lægge een Godhed til endnu, skriv mig iaften kun eet Ord til, at jeg kan komme til Dem og faae det forlangte, ellers vil min første Gang til Dem være mig endnu piinligere end den er. -

Deres inderlig taknemlige H. C. Andersen.

Tekst fra: H. C. Andersens Brevveksling med Jonas Collin den Ældre og andre Medlemmer af det Collinske Hus