Dato: 22. juli 1858
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

301. Fra E. Collin.

Kjære Andersen. Uagtet jeg i denne Tid har saameget med Brevskrivning at gjøre – jeg har allerede sendt 24 Breve til min Kone – skal jeg dog ikke glemme at sende Dem disse Par Ord idet jeg tilstiller Dem de hertil ankomne Breve. De temmelig svære Convoluter har jeg taget af, da jeg vel ikke behøver at forsikkre Dem, at jeg ikke har seet et Ord af Brevenes Indhold; ogsaa Afsenderne ere mig ubekjendte, med Undtagelse af Groszherzog hvem jeg har troet at kjende paa Seglet. Stop! jeg har forandret Plan; det er dog ikke værd for de Par Skilling at røre ved Brevene.

Fra Föhr har jeg kun gode Efterretninger; jeg venter Jette de første Dage i August.–Fader har det godt, saa godt som man kan have det i denne utaalelige Varme. De bringer vel min Compliment til Fru Serre. Auerbach kom da ikke hertil, som jeg syntes De forudsagde; jeg havde dog Lyst at gjøre hans Bekjendtskab. Er han nervesvag, skulde De raade ham til nogle Ugers Ophold ved det deilige Søbad Marienlyst ved Helsingør, som nu er complet i Gang.

Her hjemme er intet mærkeligt Nyt med Undtagelse af at Andræ er gaaet af.

Hils Harald!

Deres

22/7 58

E. Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost