Dato: 21. juli 1858
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 432. Fra Henriette Wulff.

Kiel d. 21 July 1858.

Min kjære broderlige Ven Andersen!

De seer jeg har alt taget de første Skridt paa min lange eensomme Van­dring, der ere gaaede saa godt og heldigen for mig, at jeg sander det gamle franske Ordsprog: »ce n'est que le prémier pas qui coute!« Jeg forlod Kjøbh: d 12 med Zampa til Jungshoved, hvor Elise og Holger toge mod mig med aabne kjærlige Arme; hos dem tilbragte jeg disse 9 Dage gandske fortreffeligen i landlig Roe og Eensomhed, spadserende, kjørende, sejlende, frem for Alt passiarende, og det har Alt bekommet mig herligt. Baronesse Stampe og Jeanina besøgte mig strax og jeg - gjengjeldte Besøget paa Nysø i al Fred og Venlighed; det var om Søndagen3606) efter at have været til Alters, og Gud gav mig en fuld forsonende Følelse af Venlighed mod hvem der har tilføjet mig saa meget Ondt; men det var som udvisket! Hvor al Fredelighed og Kjærlighed dog er velgjørende! - I Gaar kjørte Holger og Elise mig til Næstved, derfra kjørte jeg allene i en lille let Vogn til Korsøer, hvor jeg var ventet af Lund3607) - Søofficieren, og hans yndige lille Kone; efter The, fulgte de mig ombord, og Kl 11 dampede vi afsted, jeg sovende ypperligt i min separate Kahyt. Lund fører jo Skibet, og jeg har derfor haft min Morgenroe ombord, men efter lidt Hvile, og [da] min moderlige Veninde Fru Adeler, har nogle Forretninger, (det er hende jeg besøger her i Kiel,) benyttes disse Øjeblikke til at tale med min kjære gode Andersen.

Paa Jungshoved har jeg modtaget Deres Brev fra München af 13 July, jeg seer deraf at det andet Brev jeg sendte til Brunnen har fulgt efter Dem til München, som ret glæder mig, da jeg ikke fik skrevet til den gode Stad, formedelst en stærk Forkjølelse der holdt mig i Sengen fra den 5d jeg egentlig skulde have været afsted, til nogle Dage før jeg tog til Jungshoved. Jeg er fuldkommen rask nu, og taaler dette Rejseliv ret godt, blodt uendelig fattigueret, da Heden ogsaa er lidt trykkende, men det vil Alt styrke mig tilsidst paa Sjæl og Legeme.

Nu til Deres Brev, som jeg takker Mille fois for, ogsaa tusind Tak for hvad De har talt om mig til Agathe auf der Mauer; dog om jeg kommer saa langt vil Tiden vise, og det vil skee naar jeg kommer til Altona, eller rettere hører i Hamborg om jeg kan faae passage og en god Kahyt paa det Dampskib der gaaer d 15 August derfra til Ny York, eller senest med det Dampskib der gaaer d 1 Sept: ,3610) senere har Lieut: Lund, fraraadet mig at gaae over Atlanterhavet, men i det Tilfælde udsætte det til næste Aar, og det er da at jeg gaaer til Brunnen, og vil see om det er gjørligt at over­vintre i Schweitz. Efter flere venlige Anmodninger, Indladninger3611) etc: etc: gaaer jeg nu ned til Eisenach, og boer lidt i der »Rautenkrantz« stærkt an­befalet til Comandanten auf der Burg3612) - til »Göethes Lottes« Søn, Hr v. Kestner,3613) etc: etc:, skal træffe sammen der med gamle Venner, saa jeg haaber at faae nogle herlige Dage der, og skal skrive Dem til derfra; Brev til mig vil De sende, snart efter Modtagelsen af dette til »Hotellet der Rautenkrantz - Eisenach«.

Deres Vandringer i Schweitz har jo været interessante, jeg kjender godt en Deel af de Punkter De just besøger; Pheffers3614) har jeg dog ikke været ved selv; senere har De nu besøgt det »schrecklig schöne« via mala, og det for mig uforglemmelige lille Tusis. Det maae være dobbelt dejligt for Dem at see disse Herligheder, ved at have en ung Ven3615) med, som jeg hører De har! Jeg, der har været saa vandt til som Faa, altid at rejse vel og for­treffeligt ledsaget, føler tilfulde hvad det vil sige at have en Ven med sig; Gudskelov at jeg har Udsigten til at gaae fra Haand til Haand blandt Mine , nu jeg ikke har den Bedste! Det er saa kjært og godt at see gamle velbekjendte kjære Ansigter igjen, og personligt at leve sammen, naar man i mange Aar kun har levet sammen ved det skrevne Ord! Hvilken tropisk Hede! Jeg finder den i det Hele taget velgjørende om lidt trættende. Far­vel for i Dag, jeg slutter dette i Morgen i Altona.

Altona d 23 July.

Nok et Skridt, og i Morgen tænker jeg at gaae over Kassel til Eisenach, og forblive lidt der i al Roe og Mag, som jeg trænger til; Saasnart De har dette vil De da skrive mig til: »Zum Rautenkrantz - Eisenach«, jeg haaber at være der om et Par Dage. Jeg maatte lee i Dag, da jeg bad vores Consul i Hamborg Pontopidan3616) at give mig et Pas til Tydskland og Schweitz, sagde han, jeg egentlig Ingen behøvede, og da jeg før er rejst Europa igjen­nem uden man har spurgt mig om Pas, gjør jeg det ogsaa denne Gang, kun har jeg et eller andet Brev ved Haanden for at bevise hvem jeg er, men jeg er vis paa, Ingen spørger derom. Naar jeg nu har seet mig lidt om ved Eisenach, Wartburg etc. skriver jeg Dem til, bestandig til Dresden, til De lader mig vide De tager derfra. Jeg haaber De har det for­treffeligt i alle Henseender, og glæder mig ret snart at have et Brev fra Maxen! Vejret er bestandigt henrivende dejligt, men jeg er uhyre træt, ikke saa meget af at rejse, troer jeg, som af at være, og skulde tænke allene, og handle allene!!! Men Gud er ubeskrivelig kjærlig og naadig imod mig, og lader mig finde overalt venlige Mennesker. Vær rolig for mig, min kjære broderlige Ven, og tænk kjærligen paa mig; mødes vore Veje ikke mere her, vide vi jo sikkert, med Guds Hjelp hvor det bliver! Men endnu ofte skal det bevingede Ord flyve med Venskabs Ord mellem os. Gud tage Dem i sin Varetægt.

Som altid Deres Søster Jette.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost