Dato: 19. maj 1858
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin d.æ.
Sprog: dansk.

329. Til Jonas Collin. Basnæs ved Skjelskjør den 19 Mai 1858

Min kjære faderlige Ven!

Dette lille Brev haaber jeg træffer Dem ved Sundhed og godt Humeur, Alle i Hjemmet og dettes Nærmeste sender jeg de hjerteligste Hilsener. Her er ganske deiligt ude paa Landet, Skoven saa smuk, Veiret mildt og her mylrer med Blomster. Jeg var da hos Ingemanns- Mandag over og kom her til Basnæs igaar Middags i et stærkt Regnveir; her ude tyder det ikke paa Vandmangel, og jeg hører ideligt tale om Frugtbarhed og et velsignet Aar. I Dag er det den lille Otto Scavenius 6[.] Fødselsdag, saa her er noget festligt. Bliv ikke vred fordi jeg uleiliger med indlagte lille Epistel.

Netop da jeg satte mig i Vognen i Søndags for at kjøre til Jernbanen fik jeg en Skrivelse fra Fru Maria Boyesen, der skulde besvares, men jeg har aldeles ikke Begreb om hvor hun boer i Kjøbenhavn, vil Deres Excellense ikke, efter Veiviseren, skrive hendes Adresse uden paa, og lade det lægge i en Brevkasse. -

Med Boyesen i Sorø er det endnu meget daarligt, den ulykkelige Mand har nu ligget over et halvt Aar! ved en saadan Prøvelse for Andre, faaer man ret Mindelse om sin egen Lykke ved at være oppe og livsfrisk. Bed Fru Drevsen, naar hun skriver Jonna til, da at sige - »Andersen er paa Basnæs«, der pleier jeg sædvanlig at erholde mine faae Breve fra Jonna, maaskee jeg da ogsaa denne Gang glædes med eet.

Lev hjertelig vel!

Deres sønlig hengivne

H. C. Andersen.

.

Tekst fra: H. C. Andersens Brevveksling med Jonas Collin den Ældre og andre Medlemmer af det Collinske Hus