Dato: 24. marts 1858
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 24 Marts 1858 Kjære Fru Scavenius!

Det forekommer mig saalænge siden at jeg hørte fra Dem, at jeg derfor i Dag har stor Trang til at skrive og bringe mig i venlig Erindring. Imorgen udkommer andet Oplag af mine sidste "Eventyr og Historier", det næste Hefte ligger til Trykning, men jeg har endnu ikke taget Bestemmelse om jeg skal lade det skee endnu i dette Foraar eller til Efteraaret, naar jeg kommer hjem igjen til Kjøbenhavn.

Igaar læste jeg det nyeste Eventyr: "Dyndkongens Datter" for deres Svigerinde og hendes nærmeste Kreds. Det er det største og vist eet af de bedste Eventyr jeg endnu har skrevet. Naar mon jeg vel kommer til at læste det for Dem og Deres? Luzia og Otto haaber jeg, have det vel, de to kjære Mennesker ligesom Frøken Schumacher, Miss Daunloup og Hr. Ferslew min hjerteligste Hilsen. Foraaret er alt i Byen, Solen skinner varmt ind i min Stue og ude i Excellensen Collins lille Have er Stæren, alt for et Par Dage siden, indtruffet og fløiter der sin VIse. Ligeoverfor, i Casino, er ved "Mumbo-Gumbo-Gongong" Bøghs nye Chinesiske Farce, en værre Fløiten, aldrig har jeg hørt den stærkere end forleden Aften, man var ved at tabe Hørelsen derved. Min Bearbeidelse: "Meer end Perler og Guld", blev forleden givet for 50de Gang; mellem de forestaaende Forestilinger er der Tale om ikke færre end tre af mine Stykker: Hyldemoer, Skilles og mødes- og En rigtig Soldat. Forlænge siden havde jeg sendt Deeeres Naade en Afskrift af Versene fra Julen, der er slet ikke Mangel paa Hukommelse, men jeg har forlagt, ikke kastet bort, det eneste Exemplar jeg havde; naar det kommer mig for Øine skal jeg strax sende det, i alle Tilfælde har jo Frøken Lutzau en Afskrift. Nu kommer den stille Uge, da tænker jeg at fuldende et nyt Eventyr, eller rettere Historie, som opfylder mig. Tænker Deres Naade paa at reise i denne Sommer? Min Udflugt bliver iaar et Besøg i Maxen og nogle faae Ugers Ophold i Schweits. Naar Deres Naade venligt erindrer mig og Tiden tillader dem at Skrive da faaer jeg jo et lille Brtev, maaske til min Fødselsdag, det vil da komme som een af Lysstraalerne, dem jeg saa gjerne, godt varslende for det nye Leveaar, griber efter netop den Dag. Og nu lev hjertelig vel; gid at dette lille Epistel maa træffe Dem ved Sundhed og godt Humeur; Alt Godt over det kjære Basnæs! Deres Naades taknemlig hengivne H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus