Dato: 15. marts 1858
Fra: H.C. Andersen   Til: Andreas Munch
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 15 Marts 1858

Kjære Hr. Munch!

Intet kan undskylde mig bedre, at jeg ikke har skrevet tidligere, end netop Sandheden, jeg har i den sidste Tid været saa opfyldt af Digtninger der maatte bringes paa Papiret, at jeg ganske har levet hen heri; nu kom her til at jeg vidste at Lieutenant Jurs skrev til Dem om hvad jeg egentligt vilde skrive, og den Beskeed De maatte have om »Lord William Russels« Opførelse paa tydske Theatre, vilde være betids nok naar De havde Dramaet oversat. Saa snart jeg hørte at en Oversættelse var under Pressen, ja endogsaa lige ved at udkomme, gik jeg strax til ham derom for at han ikke skulde tage fat, før De begge kjendte den nye Gjengivelse, denne maa nu være kommet i Deres Hænder og De vil see hvorvidt samme er brugbar eller en ny fornøden. Den tydske Bog er nu i Boghandelen og ikke Deres Eiendom; det er ikke saa heldig for den Vei jeg havde troet De skulde gaae. Jeg ønskede at De selv havde ladet Stykket oversætte, og før det kom i Boghandelen, sendt det til de forskjellige Theatres Intendant, saaledes f. Ex til Berlin, Hamburg, München, Stuttgart. Dersom den tydske Forlægger vilde have Bogen tidligere ud, da maatte der paa første eller sidste Blad, af Dem selv, være anmældt: at med Hensyn til Opførelse havde man at aftale det med Dem. Dette siger jeg her for en anden Gangs Skyld. Den tydske Oversættelse af Lord William Russell kjender jeg ikke; Oversætteren er nok en formuende Mand, Holstener af Fødsel og eier en Plantage paa een af vore vestindiske Øer; han har rimeligviis nu skrevet Dem til og sendt et Exemplar; har han talt om at faae det paa den tydske Scene, han vil kunde gjøre det, troer jeg, uden at spørge om Deres Tilladelse, da Enhver har Lov at oversætte i et andet Sprog et Værk der ikke udtrykkeligt medbringer en hindrende Erklæring. Dersom nu Oversætteren ikke vil gjøre Brug af Oversættelsen for Theatrene, men overlader Dem hvad der mueligviis kan komme ud af et saadant Arangement, da vil jeg raade at De, udenvidere, til de forskjellige tydske Theatre jeg her har nævnet, sendte Exemplaret til Intendanten med Ønske om Opførelse, (naturligvis, dersom De synes om Gjengivelsen). Jeg kommer i Sommer til Dresden og Weimar, begge de to Steder skal jeg paa det Bedste tale med Vedkommende. -

Ved et tilkommende nyt Arbeide, i Vers eller Prosa, Drama eller Fortælling, vilde jeg, i Deres Sted, indlade mig med Lieutenant Jurs og faae den tydske Oversættelse ud samtidig med den norske Original, det er den eneste visse Maade at faae lidt ud af det.

Mine »nye Eventyr og Historier«, der udkom her i Kjøbenhavn den 2den Marts i 2000 Exemplarer, har jeg den Glæde med, at vi allerede den 12 Marts igjen har maattet begynde paa i et nyt Oplag ogsaa 2000 Exemplarer. Naar Søen er aaben, skal Bogen flyve til Dem. Andet Hefte ligger alt i Manuskript, jeg tænker at lade det komme ud sidst i Mai! -

Og nu lev hjertelig vel! bevar mig venlig i Erindring.

med sand Hengivenhed.

og Venskab

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm