Dato: 2. marts 1858
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 415. Fra Henriette Wulff.

d 2den Marts 58.

Kjære Andersen!

I Gaar Aftes modtog jeg Deres Linier og de »Ny Eventyr« - Tusind Tak for det Alt!! Skjøndt lidende kunde jeg ikke gaae til Sengs, før jeg havde »slugt« den hele Bog uagtet jeg kan en heel Deel af den udenad. Den jeg kjendte mindst var ­ -

Senere.

- Afbrødes her af Your dear self! Og nu De, og de smaa Drenge ere borte tager jeg dette frem, for at kaste det i Ovnen, som Overflødigt, takket har jeg Dem nu muntlig, og det kan jeg jo aldrig nok eller fulde­ligen, hverken muntlig eller skriftlig; talt med Dem om »Pebersvenden« har jeg ogsaa! Jeg giver mig strax i Færd med at oversætte den, thi skjøndt det højst sansynligen er saa omtrent hen i Vind og Vejer - hvad Nytte det vil komme til for Andre - saa er det mig en saa stor Fornøjelse ret at arbejde mig ind i hvær Sætning, at gjengive den paa det for mig kjære Tungemaal - at jeg gjør det eeneste og alleneste for min egen Fornøjelse! - Hvad jeg mener med »hen i Vind og Vejer« da er det at Bentley vente­lig ikke vil have med den Oversættelse at bestille,3551) og derfor gjør jeg det for min egen »plaseer«!

Gid De dog nu maae være rask i denne Tid og have Kræfter til at bære alle de Lauerbær, Taksigelser og Kjærligheds Erklæringer der vilde strøm­me ned over Dem! Hvor det dog maae være dejligt at kunde glæde i den Udstrækning og paa den forædlende Maade De gjør det!

Istædet for at kaste dette i Ilden skrev jeg meer, seer jeg, og sender det dog til Dem, da jeg aldrig ofte nok, og paa alle forskjellige Maader nok kan takke Dem for Alt Godt! Pas godt paa Dem selv, at De snart bliver rask, og - varer det vel for længe før jeg atter seer Dem!

Af Hjertet Deres søsterlige H. Wulff.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost