Dato: 23. februar 1858
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 23 Februar 1858.

Kjære Fru Scavenius!

I dette Øieblik fik jeg Deres kjærkomne Brev, og strax sætter jeg'mig til at skrive, idet jeg selv overraskes ved, hvor lang Tid der er hengaaet, siden jeg sidst sendte en Skrivelse afsted, og det, uagtet De og Deres Kreds saa tidt og inderligt eie i min Tanke. Der har ogsaa været Meget at skrive om, uagtet Andres Breve vistnok have givet Skildringer og Meddelelser, saaledes Lex. Om det prægtige Bal hos den engelske Minister. Aarsagen, hvorfor jeg i lang Tid ikke har skrevet, ja, ganske standset med Breve til mine kjære i Udlandet, ligger i, at jeg, siden jeg kom fra Basnæs, har været saa productiv, som ikke i mange Tider; jeg har nedskrevet ikke mindre end syv nye Eventyr, saa at et Hefte allerede længe har været under Pressen og skulde allerede for otte Dage siden have været ud; men saa manglede man Papir, og dette er først igaar kommet hertil fra Silkeborg. Var Bogen, der har taget mig en Deel Tid op, ved at jeg tre til fire Gange afskrev samme og læste to Correcturer, udkommen efter Bestemmelse, da havde Deres Naade alt modtaget den og vidst, i hvilken Virksomhed jeg har levet. Til et nyt Hefte Eventyr har jeg endnu anlagt to: »Hurtigløbeme« og »Dynd-Kongens Datter«; det sidste hører hjemme ved Nilen og i den jydske vildmose. For omtrent tre Uger siden blev jeg smukt og hjerteligt anmodet om at læse de nye Eventyr i Studenterforeningen, hvor Oehlenschlæger tidt læste, men hvor jeg i omtrent fjorten Aar ikke har læst. Jeg havde særdeles stor Glæde heraf og maa sige, at aldrig har jeg mødt et modtageligere Publicum; man forstod saa ypperligt, og jeg modtog det varmeste Bifald af Tilfredshed. Siden har jeg - rigtignok med for stor Opoffrelse af Tid -læst for flere gode Venner, der nu Alle fik Interesse for de nye Digtninger. De to, som tiltale meest, ere udsprungne paa det kjære Basnæs; det er »Egetræets sidste Drøm« og i Særdeleshed »Noget«; jeg troer, at jeg tidligere kaldte det »De fem Brødre«. Om otte Dage komme Eventyrene ud, og strax sender jeg et Exemplar til det kjære Hjem ved Store-Belt. Heftet indeholder: »Suppe paa en Pølsepind«, »Flaskehalsen«, »Pebersvendens Nathue«, »Noget«, »Egetræets sidste Drøm« og »Abc-Bogen«.

Jeg er i disse Dage forkjølet i en Grad, som jeg ikke har været det, siden jeg i Sommer forlod Weimar. Derhen flyver i dette Øieblik Tanken med lidt Forskrækkelse, idet jeg husker, at heller ikke derhen er Brevduen fløiet nu i flere Uger. Mine sande venner, veed jeg imidlertid, ville forstaae og bære over med Synder i Formen, Iagttagelse af, hvad man jo rigtignok skal iagttage. Naar man kommer ind i Poesiens store Skov-Eensomhed, glemmer man ikke sine Venner; man glemmer kun, at Tiden gaaer, siden de sidst hørte fra os.

- - - - - I Tankerne besøger jeg Dem Allesammen paa Basnæs og seer, hvor smukt Solen skinner ud over den aabne Strand. - I Casino har »Meer end Perler og Guld« igjen trukket mange Besøgende til sig. »Hans Heiling« gaaer fortrinligt; men der er et Vrøvleri ved det Theater, saa det ikke er til at holde ud. Nu, lev vel! Gud glæde og velsigne Dem!

Deres hjerteligt hengivne

H.C. Andersen,

Om otte Dage har De mine nye Eventyr!

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter

Kjøbenhavn den 23 Februar 1858.

Kjære Fru Scavenius!

I dette Øieblik fik jeg Deres kjærkomne Brev, og strax sætter jeg mig til at skrive, idet jeg selv overraskes ved hvor lang Tid der er hengaaet siden jeg sidst sendte en Skrivelse afsted og det uagtet De og Deres Kreds saa tidt og inderligt er i min Tanke; der har ogsaa været meget at skrive om, uagtet Andres Breve have vistnok givet Skildringer og Meddelelser, saaledes f Ex om det prægtige Bal hos den engelske Minister &, Aarsagen hvorfor jeg i lang Tid ikke har skrevet, ja ganske standset med Breve til mine kjære i Udlandet, ligger i at jeg siden jeg kom fra Basnæs har været saa productiv, som ikke i mange Tider, jeg har nedskrevet ikke færre end syv nye Eventyr, saa at et Hefte / allerede længe har været under Pressen og skulde allerede for otte Dage siden have været ud; men saa manglede man Papir og dette er først igaar kommet her til fra Silkeborg, var Bogen, der har taget mig en Deel Tid op ved tre til fire Gange afskrive samme og læse to Correcturer, udkommet efter Bestemmelse da havde Deres Naade alt modtaget den og vist [!] i hvilken Virksomhed jeg har levet. Til et nyt Hefte Eventyr har jeg endnu henlagt to: "Hurtigløberne" og "Dynd-Kongens Datter"; det sidste hører hjemme ved Nilen og i den jydske Vildmose. For omtrent tre Uger siden blev jeg smukt og hjerteligt anmodet om at læse de nye Eventyr i Studenterforeningen hvor Øehlenschlæger tidt læste, men hvor jeg i omtrent fjorten Aar ikke har læst; jeg havde særdeles stor Glæde heraf, / og maa sige at aldrig har jeg mødt et modtageligere Publicum, man forstod saa ypperligt, og jeg modtog det varmeste Udtryk af Tilfredshed; siden har jeg, rigtignok med for stor Opoffrelse af Tid læst for flere gode Venner, der nu Alle fik Interesse for de nye Digtninger. De to som tiltale meest ere udsprungne paa det kjære Basnæs, det er "Egetræets sidste Drøm" og i Særdeleshed "Noget"; jeg troer, at jeg tidligere kaldte det De fem Brødre. - Om otte Dage komme Eventyrene ud og strax sender jeg et Exemplar til det kjære "Hjem ved store Belt". Heftet indeholder: Suppe paa en Pølsepind. Flaskehalsen. Pebersvendens Nathue; Noget; Egetræets sidste Drøm" og "Abc-Bogen!

Jeg er i disse Dage forkjølet i en Grad, som jeg ikke har været det siden jeg i Sommer forlod Weimar, derhen flyver i dette Øieblik Tanken med lidt Forskrækkelse, idet jeg husker, at heller ikke derhen er Brevduen flyvet nu / flere Uger. Mine sande Venner, veed jeg imidlertid, ville forstaae og bære over med Synder i Formen, Iagttagelse af hvad man jo rigtignok skal iagttage, men naar man kommer ind i Poesiens store Skov-Eensomhed glemmer man, ikke sine Venner, man glemmer at Tiden gaaer siden de sidst hørte fra os. Hils hjerteligt Luzia og Otto, ligesom Frøkenerne Schumacher og Lutzau, Miß Dunloup og Hr Ferslev; i Tankerne besøger jeg dem Allesammen og seer hvor smukt Solen skinner ud over den aabne Strand. I Casino har "Meer end Perler og Guld" igjen trukket mange Besøgende til sig. "Hans Heiling" gaaer fortrinlig, men der er et Vrøvleri ved det Theater, saa det ikke er til at holde ud. Nu, lev frisk og vel! Gud glæde og velsigne Dem!

Deres hjerteligt hengivne

H.C. Andersen,

[langs kanten:] Om otte Dage har De mine nye Eventyr!

Tekst fra: Solveig Brunholm