Dato: 31. december 1857
Fra: H.C. Andersen   Til: Richard Bentley
Sprog: dansk.

[Kjøbenhavn, Dec 1857.]

Kjære Ven!

Flere Omstændigheder er Skyld i at De forunderlig nok først nu faaer et Brev fra mig, allerede for længe siden skulde De og Deres have modtaget min inderlige Tak for al det Hjertelag, al den Gjæstfrihed jeg modtog i Deres Huus under mit sidste Ophold i London.

Jeg blev i Tydskland til ind i September, efter en Indbydelse af Storhertugen af Weimar, idet at [overstr: i hanas Stad], som De veed, Goethes, Schillers og Wielands Statuer nu indviedes; ved Festlighederne paadrog jeg mig en stærk Forkjølelse og kom ganske syg til Kjøbenhavn, her var Cholera brudt ud og efter to Dages Ophold blev jeg sendt paa Landet af min Læge og kom først sex Uger efter, da Epidemien var endt, tilbage. Jeg spurgte strax hos et Par Boghandlere om ikke en Bog-Pakke fra Dem var kommet til mig, De var saa venlig at love mig denne tilsendt, men Ingen vidste om Nogen. Hver Uge ventede jeg en saadan skulde komme, og da vilde jeg skrive og bringe min Tak, dog da Julen nu endelig nærmede sig og ingen Pakke indtraf tænkte jeg dog at spørge derom; [overstr: netop / idet jeg vilde forlade Byen for at være Juledagene paa Landet taler jeg] en Dag tilfældig inde hos Boghandler Reitzel taler jeg igjen om de forventede udeblevne Bøger fra London, og da huskes der med eet, at længe før jeg kom til Kjøbenhavn var en Pakke kommet til mig, den laae paa en øverste Hylde. Hr Reitzel selv havde været i Paris da [overstr: jeg] den kom, jeg ikke i Byen og saa var den blevet glemt, han selv vidste først nu om den, og det var netop Bøgerne De, kjære Ven, havde besørget saa sikkert og tidligt, at de nu [overstr: kom mig s] ved de Andres Forglemmelse her, først kom mig i Hænderne. Tak, inderlig Tak derfor. Jeg havde just da et Arbeide for ved vor Theater der forhindrede mig i Øieblikkelig at skrive og saa gled der Dage hen og Julen med, nu bringe dette Brev min Tak for det gamle Aar og de bedste Ønsker for Dem og Deres i det nye Aar. / Et smukt Portræt af mig er i disse Dage kommet ud, jeg skal tillade mig snarest at sende Dem det, ligesom ogsaa eet til Dickens. - Fra min tydske Boghandler Wiedemann fik jeg forleden et Brev, han bad mig spørge om De ikke havde Lyst til for en billig Pris at afkjøbe ham de støbte Plader til Billederne der ere gjorte til mine Historier, han antog og jeg tør tro det samme, at disse, der slutte sig til "Den grimme Ælling" & og have tiltalt saameget i Engeland vilde fordeelagtig kunde udgives af Dem med Billeder. Det er ikke den større Samling, som er udkommet her ... og hvori staaer de bekjendte: Nattergalen", "De røde Sko", nei det er Fortsættelsen, hvor af De have omtrent Halvdelen i The poets days dreams. Jeg har skrevet Hr Wiedemann til at det var bedst at han sendte Dem eet af de illustrerede tydske Exemplarer, De ville deraf see hvilke der ere Dem og Engeland ganske ny. Foruden disse har jeg endnu en syv Stykker der ikke ere udkomne / og disse kan De naturligvis faae med, kun er der ikke Billeder til alle disse. - Honorar til mig, her hvor over Halvdelen er længst udkommet kan der ikke være at tale om hvad disse Historier angaaer, dem De selv have i the poets & - men vel hvad De kan og vil give for de enkelte ganske nye! En Oversætter i London er jo ganske billig, sagde De selv, og Fru Bushby vil kunde gjøre det; men ganske veed De, forstaaer [udstr: De] hun ikke dansk, jeg tror at Frøken Wulff i Kjøbenhavn, hvem jeg har nævnet før og som har skrevet Deres ældste Datter et Par Breve til, gjør det bedre; hun vil være tilfreds med det Honorar De giver Fru Bushby og en Oversættelse af hende af eet af de mindre Eventyr skal blive sendt Dem forud før De tager Bestemmelse. - Lad mig nu høre lidt herom; naar De fra Wiedemann har seet Illustrationeme, jeg glæder mig da til at have et Brev i vente fra Dem og høre hvorledes De Alle leve. Med de hjerteligste Ønsker for Dem, Deres Kone og elskværdige Børn bliver jeg Deres inderlig hengivne

H. C. A

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 184-89)