Dato: 17. januar 1858
Fra: H.C. Andersen   Til: Andreas Munch
Sprog: dansk.

Kjære Hr. Munch.

Kjøbenhavn 17 Jan. 58.

Allerede nærved fjorten Dage før Jul tog jeg ud paa Landet og blev der ind i det nye Aar, ved Afreisen netop modtog jeg Deres »Lord W. Russell«, sendt fra Dem selv, hvilket jeg taknemligt paaskjønner, det er saa venligt af Dem saaledes at erindre mig. Paa »Basnæs« ved Store Belt, hvor jeg, opholdt mig den længste Tid, læste jeg Deres Bog to Gange, først for mig selv og derpaa for en større Kreds, der, som jeg, følte sig varm og henrevet derved; det er en herlig gribende Digtning og skjønnest finder jeg er Lady Rachel, jeg er nærved at sætte denne Tragedie over Salomon de Caus, og skulde allerede fra »Basnæs« have skrevet Dem til og ret takket Dem for den aandelige Glæde De har beredet mig og saa Mange, men jeg var i Stemning paa Landet til selv at digte og skrev der ikke færre end fire nye Eventyr, hvoraf de to vistnok høre til mine allerbedste og i denne Skriven udsatte jeg al Brev-Skrivning til jeg igjen kom her til Byen. I Ugens Løb har jeg atter været et Par Dage borte og finder ved min Hjemkomst Deres Brev, som dog ikke er blevet gammelt og jeg vil øieblikkelig efter Deres Ønske besvare samme. - - - [om Boghandler Richard Bentley og Mary Howitt, Forlægger og Oversætter. Oversættelse af L. R. R. der er paa Vers, kan han ikke anbefale, han kan kun anbefale] »Mary Howitt, der skriver ganske smukke Digte, men hun og jeg ere ikke Venner, hun blev vred paa mig, da jeg selv lod besørge en Oversættelse af de to Baronesser og har i sin »Literature and Romance of Northern Europa« meget skaanselløs angrebet mig og udtalt en Dom om mig som Digter, ganske modsat den hun gav, da hun oversatte mig; hun skriver imidlertid smukt Engelsk, men forstaar ikke ret hvad hun oversætter« - - - [Han tilbyder med Glæde at være M. behjælpelig med Forlæggere i Tyskland]. - Gjerne kom jeg i Sommer op til Norge og behageligt vilde det være for mig i Deres Selskab at besøge Trondhjem, men allerede har jeg aftalt og bestemt med en ung Ven at besøge Schweitz, og derhen tager jeg midt i Juni; før næste Aar kommer jeg saaledes ikke Nord paa, om Gud saa vil forunde mig det.

Fra Ingemann og hans Kone har jeg Hilsener til Dem jeg var ved Juletid ogsaa der, og talte om, at jeg snart sendte Dem Brev. De to kjære Mennesker ere saa velsignet unge i Sindet, det er en Forfriskning at være i deres hyggelige Hjem. Naar i Vaaren mine nye Eventyr bliver trykt, skal jeg strax tillade mig at sende Dem samme. Tilgiv den Hurtighed hvormed dette Brev er skrevet, men jeg har netop i disse Dage, efter megen Omflakken, en heel Deel at tage vare. Vær inderlig takket for Deres Venskab for mig og bevar i hjertelig Erindring, Deres meget hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost

Kjøbenhavn 17 Januar 1858.

Kjære Hr. Munch.

Allerede henved fjorten Dage før Juul tog jeg ud paa Landet og blev der ind i det nye Aar, ved Afreisen netop modtog jeg Deres "Lord William Russell, sendt fra Dem selv, hvilket jeg taknemligt paaskjønner, det er saa venligt af Dem saaledes at erindre mig. Paa "Basnæs" ved store Belt, hvor jeg opholdt mig den længste Tid læste jeg Deres Bog to Gange, først for mig selv og derpaa for en større Kreds, der, som jeg, følte sig varm og henrevet derved; det er en herlig gribende Digtning og skjønnest finder jeg er Lady Rachel, jeg er nærved at sætte denne Tragedie over "Salomon de Caus", og skulde allerede fra Basnæs have skrevet Dem til og ret takket Dem for den aandelige Glæde De har beredet mig og saa Mange, men jeg var i Stemning paa Landet til selv at digte og skrev der ikke færre end fire nye Eventyr, hvoraf de to vistnok høre til mine allerbedste og i denne Skriven udsatte jeg al Brev-Skrivning til jeg igjen kom her til Byen. I Ugens Løb har jeg atter været et Par Dage borte og finder ved min Hjemkomst Deres Brev, som dog ikke er blevet gammelt og jeg vil øieblikkelig efter Deres Ønske besvare samme. - Min Boghandler i London, Richard Bentley (New Burlington Street) blev jeg bekjendt med da Mary Howitt for ham havde oversat Romanen Improvisatoren, der gik særdeles godt af; hun oversatte endnu et Par af mine Bøger og Bentley vedblev at være Forlægger, hans Perswonlige Bekjendtskab gjorde jeg først da jeg 1847 besøgte London, een af mine engelske Venner talte med Bentley om hvorledes jeg aldeles intet havde ved mine Skrifters Udgivelse i Engeland, og nu blev han og jeg enige om at jeg lod besørge en Oversættelse og denne da hos ham kom ud samtidig med Originalen, derved fik jeg et Slags Honorar. Enegelænderen hr Lohmayer i Kjøbenhavn oversatte "De to Baronesser", ligesom ogsaa "I Sverrig", nu begyndte han senere at gjengive "At være eller ikke være"; men efter at Bentley havde modtaget nogle Ark erklærede han Oversættelsen for ubrugelig; mod de tidligere Gjengivelser yttredes en heel Deel og Bently besørger nu selv ved en engelsk Dame eni kke ganske god Oversættelse og betalte hende dderfor, jeg fik et lille Honorar kun. De mange Andre Oversættelse af mine Skrifter, i Engeland og Amerika, har jeg ikke noget med at gjøre!, De vil altsaa see, at jeg ikke tør anbefale Dem Hr Lohmayer, og allermindst her hvor det er Vers. Den eneste af de Ovennævnte, der kan gjengive disse er Mary Howitt, der skriver ganske smukke Digte, men hun og jeg ere ikke Venner, hun blev vred paa mig da jeg selv lod besørge en Oversættelse af de to Baronesser og har i sin Literature and Romance of Northern Europa, meget skanselløs angrebet mig og udtalt en Dom om mig som Digter, ganske modsat den hun gav, da hun oversatte mmig; hun skriver imidlertid smukt Engelsk, men forstaaer ikke ret hvad hun oversætter, noget Frøken Bremer, hvis Værker hun har gjengivet, klager meget over. Imidlertid bliver Mary Howitt den som maaskee bedst ved sine literaire Forbindelser og Bekjendtskab med Theaterdirecteurer kunde bringe et fremmet Arbeide paa Scenen. Jeg har ikke et eneste Bekjendtskab der. Haymarket-Theater, eller Princeß-Theater, hvilket sidste bestyres af Kean, ere vistnok de Skuepladse hvor et Arbeide som Lord William Russel skulde opføres. Med Hensyn til en Forlægger, da troer jeg ikke at det nytter at henvende sig til Bentley, der, saavidt jeg veed, aldrig har forlagt dramatiske Arbeider, jeg veed saaledes ikke at give nogen gavnlig Beksed, hvad Engeland angaaer, men tænker De ikke paa at faae Deres Arbeide frem i Tydskland? Der vil jeg maaskee kunde være Dem til nogen Tjeneste. En smuk tydsk Oversættelse vil De, for et vistnok ikke stort Honorar kunde erholde, maaskee i Norge selv; ellers er her en ung Mand i Kjøbenhavn, der fortræffeligt har oversat Paludan Müllers Digtning "Venus", han vil vist gjengive Deres Tragedie, smukt og forstaaet; trykt "som Manuskcript", vilde den kunde sendes til de fleste større Theatre i Tydskland og jeg synes, ja er forvisset om, at den vil og maa tiltale; kan jeg være Dem behjælpelig skal jeg med glæde, ligesom ogsaa i Engeland, kan De kun sige mig hvad De ønsker jeg skulde gjøre! - Gjerne kom jeg i Sommer op til Norge og behageligt vilde det være for mig i Deres Selskab at besøge Trondhjem, men allerede har jeg aftalt og bestemt med en ung Ven at besøge Schweitz, og derhen tager jeg midt i Juni; før næste Aar, kommer jeg saaledes ikke Nord paa, om Gud saa vil forunde mig det. -

Fra Ingemann og hans Kone har jeg Hilsener til Dem jeg var ved Juletid ogsaa der, og talte om, at jeg snart sendte Dem Brev! De to kjære Mennesker ere saa velsignet unge i Sindet, det er en Forfriskning at være i deres hyggelige Hjem. Naar i Vaaren mine nye Eventyr blive trykte, skal jeg strax tillade mig at sende Dem samme. Tilgiv den Hurtighed hvormed dette Brev er skrevet, men jeg har netop i disse Dage, efter megen Omflakken, en heel Deel at tage vare. Vær inderlig takket for Deres Venskab for mig og bevar i hjertelig Erindring, Deres meget hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm