Dato: 4. januar 1858
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 4 Januar 1858

Kjære Fru Scavenius! Tak for de hjemlige Dage i Julen; min inderligste Hilsen til Dem og dem Alle derude; Veiret var mildt og smukt til jeg kom herind,nu har først for Alvor Vinteren taget fat. Jeg fandt mange kjæer Breve fra Udlandet og en smuk Tegning fra Politi-Præsidentens Datter i Breslau; Architecten Meldal, som har været i Jerusalem, sendte mig en vel vedlige hodldt Bouquet af tørrede Blomster fra Gethsemane-Have. Igaar Middags var jeg hos Dronning Caroline Amalie, der var foruden mig, af Fremmede, kun General Oxholm og hans Frue, (nede fra Corsørkanten); det var en ret gemytlig Middag. Dronningen gav mig et Brev hun i Sommer havde skrevet til mig i Engeland, da jeg derfra sendte hende et Brev. Den kongelige Skrivelse var indtruffet i London efter min Afreise og derpaa sendt tilbage; nu fik jeg den af Dronningen selv og det fornøier mig at have den. Iaftes var jeg i Opera og hørte "Lucia af Lammermoor", der blev godt givet; jeg saae i første Etage deres Naades Fru Svigerinde med sin Moder og sine Børn, ligesaa Frøken Brandes. I Dag da jeg besøgte Fru Jericau, traf jeg igjen Fru Scavenius og Frøken Brandes, de fik der at høre de to Eventyr der vare bleven til paa Basnæs og syntes meget glade derved. - Jeg saae ogsaa det ny Portræt af Ingemann, som Fru Jerichau har malet, det har et rart Udtryk. - Rundt om hos mine Venner der høre de nye Eventyr udtales Glæde over at jeg har været paa Landet i Ro og Hyggelighed, aa at de to Digtninge ere sprungne frem paa Papiret. - Jeg føler mig ogsaa deiligt hjemme paa Basnæs, som jeg følte mig paa Glorup i gammel Tid; det er saa vel at see milde Øine og vide sig mildt dømt. Hils ret meget hver Enkelt i Omgivelsen, Luzia og Otto, Frøken Lytzow og Schumacher, Miss Dunlop, ligesom ogsaa Hr. Ferslev. - Snart skriver jeg igjen, da skal jeg lade medfølge Afwskriften af de smaa Vers der blev lavede, til de levende Billeder, i Dag har jeg aldeles ikke Tid dertil og vilde dog ikke udsætte med at skrive Brev. Deres Naade glemmer ikke at underreette mig om Udlægget for Æble-Forsendelsen til Fru Serre. De laadne Skoe vare til god Nytte paa Hjemreisen jeg tog dem over Støvlerne og de varmede godt! - Paa Farten ind kom jeg, ved Ringsted, i Vogn med den unge Grev Knuth og hans to Søstre, de kom fra Bregentved, hvor der havde været ganske lystigt i Julen. I Dag er mit Brev kun disse Par Ord, men hjertelige og fulde af Tak for al den Godhed, al den Velvillie der altid gives mig i Hjemmet ved store Belt. Gud glæde og velsigne Dem derfor.

Hjerteligst H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus