Dato: 1. januar 1858
Fra: H.C. Andersen   Til: Richard Bentley
Sprog: dansk.

[Kiøbenhavn, Nytaar 1858.]

Kjære Ven!

Flere Omstændigheder er Skyld i at De forunderlig nok først nu faaer et Brev fra mig, allerede for længe siden skulde De og Deres have modtaget min inderlige Tak for al det Hjertelag, al den Gjæstfrihed jeg modtog i Deres Huus under mit sidste Ophold i London.

Jeg blev i Tydskland til ind i September, efter en Indbydelse af Storhertugen af Weimar, idet at, som De veed, Goethes, Schillers og Wielands Statuerne indviedes; ved Festlighederne paadrog jeg mig en stærk Forkjølelse og kom ganske syg til Kjøbenhavn, her var Cholera brudt ud og efter to Dages Ophold blev jeg sendt paa Landet af min Læge og kom først sex Uger efter, da Epidemien var endt, tilbage. Jeg spurgte strax hos et Par Boghandlere om ikke en Bog-Pakke fra Dem var kommen til mig, De var saa venlig at love mig denne tilsendt, men Ingen vidste om Nogen. Hver Uge ventede jeg en saadan skulde komme, og da vilde jeg skrive og bringe min Tak, dog da Julen nu endelig nærmede sig og ingen Pakke indtraf tænkte jeg dog at spørge derom; en Dag tilfældig inde hos Boghandler Reitzel taler jeg om forventede udeblevne Bøger fra London, og da huskes der med eet, at længe før jeg kom til Kjøbenhavn var en Pakke kommet til mig, den laae paa en øverste Hylde. Hr. Reitzel selv havde været i Paris da den kom, jeg kom ikke i Byen og saa var den blevet glemt, han selv vidste nu først om den, og det var netop Bøgerne, De, kjære Ven, havde besørget saa sikkert og tidligt, at de nu ved de Andres Forglemmelse her, først kom mig i Hænderne. Tak, inderlig Tak derfor. Jeg havde just da et Arbeide for ved vor Theater der forhindrede mig i Øieblikkelig at skrive og saa gled der Dage hen og Julen med, nu bringer dette Brev min Tak for det ganale Aar og de bedste Ønsker for Dem og Deres i det nye Aar. Et smukt Portræt af mig er i disse Dage kommet ud, jeg skal tillade mig snarest at sende. pem det, ligesom ogsaa eet. til Dickens. - Fra min tydske Boghandler Wiedemann fik jeg forleden et Brev, han bad mig spørge om De ikke havde Lyst til for en billig Pris at afkjøbe ham de støbte Plader til Billederne der ere gjorte til mine Historier, han antog og jeg tør tro det samme, at disse, der slutte sig til »Den grimme Ælling« etc. og have tiltalt saa mange i Engeland vilde fordeelagtig kunde udgives af Dem med Billeder. Det er ikke den større Samling, som er udkommet her ... og hvori staaer de bekjendte: »Nattergalen«, »De røde Sko«, nei det er Fortsættelsen, hvoraf De har omtrent Halvdelen i the poets days dreams. Jeg har skrevet Hr Wiedemann til at det var bedst at han sender Dem eet af de illustrerede tydske Exemplarer, De ville deraf see hvilke der var Dem og Engeland ganske ny. Foruden. disse har jeg endnu en syv Stykker der ikke ere udkomne og disse kan De naturligvis faae med, kun er der ikke Billeder til alle disse. - Honorar til mig, her hvor over Halvdelen er længst udkommet kan der ikke være tale om hvad disse Historier angaaer, dem De selv have i the poets etc. - men vel hvad De kan og vil give for de enkelte ganske nye! En Oversætter i London er jo ganske billig, sagde De selv, og Fru Bushby vil kunne gjøre det; men ganske veed De, forstaaer hun ikke dansk, jeg tror at FrØken Wulff i Kjøbenhavn, hvem jeg har nævnet før og som har skrevet Deres ældste Datter et Par Breve til, gjør det bedre; hun vil være tilfreds med det Honorar der gives Fru Bushby og en Oversættelse af hende af eet af de mindre Eventyr skal blive sendt Dem forud før De tager Bestemmelse. - Lad mig nu høre lidt herom; naar De fra Wiedemann har faaet lllustrationerne, jeg glæder mig da til at have et Brev i Vente fra Dem og høre hvoriedes De Alle leve. Med de hjerteligste Ønsker for Dem, Deres Kone og elskværdige Børn bliver jeg Deres inderlig hengivne

H. C. A.

H. C. A

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost