Dato: 30. december 1857
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn d 30 Dec 1857.

Min kjære trofaste Andersen!

Endnu engang i dette Aar maae jeg tale nogle Ord med Dem, maae jeg af det oprigtigste Hjerte takke Dem for al trofast Brodersind imod mig, jeg skjønner saa fuldeligen derpaa, og gjengjelder det, som De veed i al Tak­nemlighed og Hengivenhed. Naar man som jeg nu, staaer saa godt som eene tilbage, og de Kjæreste og Nærmeste ere gaaede hjem til Gud, hænger Hjertet dobbelt inderligt ved hvem der ere endnu tilbage her, og optager med endnu større Glæde enhvær Yttring af Godhed og Bevis paa Venskab.

Denne Morgenstund blev jeg glædet ved Deres Brev fra i Gaar, tak tak derfor! Julen har givet Dem ingen muntre Juletanker i Aar, men derfor kan den dog have bragt Velsignelse til Dem, som den jo visseligen har gjordt til os Alle! Den Dag jeg skrev sidst og var uvel, var Begyndelsen for mig til at blive syg, og Juleaften, samt de første Juledage laae jeg i Feber og Forkjølelse, især sygt Bryst, og vidste neppe at det var den vel­signede Juul, først i Dag maae jeg faae Lov at gaae ned til Bordet, og være med de Andre. Jeg er uhyre mat endnu og mit Bryst er smertefuldt, men jeg er dog meget glad og taknemlig, atter at være saa rask, at være oppe, at kunde skrive til de Kjære, som ogsaa til Henny i Dag, og Solen har skinnet i Dag, og den skinner mig da som oftest lige ind i Hjertet, og er det varmt og sundt, og kan føle for Andre, ja - saa har det ingen Art med Alle andre Piner, de gaae nok bort engang. Mærkeligt interessant Brev, og fuldt af al Godt og Velsignelse har jeg ogsaa haft i Gaar fra min Ven Hamilton, som saa ofte, af den Slags der vandre mellem os paa 12 a 16 Sider. Han er jo sjelden begavet og skriver fortreffeligt, og er mig en god troe Ven; det er jo lutter Godt.

< p>Folkekalenderen har jeg nu seet igjennem, og læst »Flaskehalsen« flere Gange. Jeg holder ogsaa af Plougs Digt,3527) og kan godt lide Tuxens lille Skizze Biographie af »Niels Juel« Christian Winthers »Sommerfuglen« er jo af hans sædvanlige nydelige gratieuse Sukkergodt; hvilken contrast er dog han og Ploug! Dog mener jeg ikke at sætte Chr Winther meget ned, thi jeg finder at han har sin Plads ogsaa, og fylder den; ogsaa beun­drer jeg en Slags Friskhed der endnu er hos ham i hans Digte; uagtet den genre ikke har noget stort Værd for mig.

Hvor dejligt, kjære Ven, at De har skrevet to Eventyr - hvor længes jeg efter dem - for Alvor kan De troe! »Herre Brødre« hedder den eene3530) ­hvad kan De have digtet derom - jeg grubler derover, naturligviis aldeles uden Resultat, - thi saa var jeg jo Andersen og det er jeg jo ikke; det var ikke sjunget for min Vugge; men derimod blev der mig givet at være Deres Ven, Deres valgte Søster, at forstaae og holde af Dem - seer De Alt det sang Feen ved min Vugge, og jeg er meget taknemlig derfor!

Saa De har Roser endnu i Haven derude! Det maae være yndigt at see, medens den krusede Iisflade ligger sig over Vandet. - Nu Farvel, jeg glæ­der mig som altid til at see Dem, min gode tro Ven. Jeg har Intet kunde fortælle Dem her fra Staden, jeg har jo kun levet med mig selv i min eensomme Stue siden De rejste, dog i Tankerne har jeg haft mangt et kjærligt Besøg, især af ham Gud nylig tog, og som jeg føler ogsaa omsvæver mig, som en salig Aand!

Der er nu ikke mange Timer til det nye Aar begynder, Gud give Dem al Velsignelse i det!

I mine Bønner for Alle de Kjære, indesluttes De saa trofast som Nogen, af Deres i de kommende, som de svundne Aar

søsterlige Henriette Wulff.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus