Dato: 30. december 1857
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Nr. 408. Fra H. C. Andersen.

Basnæs ved Skjelskjør den 30 December 1857.3522)

Min trofaste, kjære Veninde!

Aaret slutter, men før det ny begynder maa De dog have Brev med ven­lig Hilsen og Tak for al Deres Inderlighed og Godhed! jeg fik Deres sidste Skrivelse netop Juleaften, ogsaa fra Jonna fik jeg et kjærligt Brev, ligesom eet fra Fru Serre Brev ; det var min egentlige Juleglæde, thi jeg var slet ikke glad, havde ikke den tidligere Jule-Fornemmelse; jeg har slet ikke iaar her ude paa Landet følt mig let og fornøiet. Fru Serre havde syet til mig et Par velforede Tøfler og da hun vidste at jeg var her paa Basnæs, directe sendt dem her til, de stode paa Julebordet! hvor venligt betænkt; men før endnu Julelysene paa Træet var slukkede listede jeg mig op paa min Stue og sad længe der i mange Tanker. I Løverdags3523) var her da Bal og Tableaus, disse sidste havde jeg opstillede og lavet Vers til; jeg havde det Uheld, i det man tæt ved Døren havde ophængt en Jernstang uden Gardin, at jeg løb lige mod den og stødte mig netop lige i Tindingen saa at jeg endnu fornemmer det og har nogen Hovedpine. Det ogsaa forstemmer mig. I Nat var hele Huset paa Borreby3524) til Bal, jeg blev hjemme; i Dag soves der - jeg skriver! skrevet har jeg imidlertid herude to ny Eventyr: »fem Brødre « og »Egetræets sidste Drøm Julenat « de er ganske heldige! Veiret har stadigt været smukt og i de sidste Dage og Aftener laae Søen saa blank og stille, som i den varme Sommertid. - Ligesaa stille gaae Dagene og da Posten i disse Festdage ingen Aviser bringe os er det, som om vi vare afskaarne fra hele Verden. Jeg kan imidlertid ikke sige at jeg længes efter Byen for Byens Skyld; den 2den Januar, om Aftenen kommer jeg rimeligviis; gid at Foraaret snart kom og Mai, Juni at jeg kunde flyve til Bjergene, det deilige Schweitz der aander jeg bedst! - Naar nu dette Brev kommer haaber jeg at De er oppe og bedre end sidst! gid det ogsaa træffe Deres Svoger nogenlunde rask, hils ham og særligt Deres Søster! Hennig er vel nu i romersk Juleglæde hos gode Venner der; i det nye Aar vil De høre derom.

Endnu blomstre et enkelt Rosentræ her i Haven, men det er de sidste thi Isen begynder som et fiint kruset Glas at lægge sig over Voldgraven dog Svanerne bryder endnu Isen. Tænk venligt paa mig og hils gode Venner!

Deres broderligt hengivne H. C. Andersen.

Til Frøken Henriette Wulff.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus