Dato: 27. december 1857
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonna Stampe, f. Drewsen
Sprog: dansk.

Basnæs ved Skjelskjør

den 27 December 1857.

Kjære Jonna!

Det var en god Tanke hos Dig at glæde mig med Brev i Julen, tak fordi du udførte den; jeg fik de kjære Linier netop Juleaften, da jeg i et tungt Humeur listede mig væk fra Julebordet og paa min Stue. Jeg fik ogsaa samme Gang et Brev fra Jette Wulff, det var skrevet i trist Stemning, hun var ikke vel! den Stakkel, hun staaer temmelig ene i Verden, uden et Hjem! - Inde i Kjøbenhavn havde jeg som Du vist veed, en heel Deel Ærgrelse med min Prolog ved den nye Scenes Indvielsen; den gik aldeles i Stumper og Stykker, og ikke blot ved det Uheld at Nielsen ikke kan huske, men fordi han, som jeg hører, med Villie udelod; han har ikke vildet tale om Musiken og Dandsen; nu kom til at i et Par aviser var man saa dumme at rose hans kraftige kunsteriske Fremsigelse, (der var aldeles ikke tale om den Fremsigelse, uden at den var slet), han skulde have været dadlet, men saa blev jeg det, det var mig derfor en Trang at flyve fra Byen dene Juul og forrige Fredag reiste jeg derfor ud til Ingemans, blev der til Søndag-Morgen og havde det saa hyggeligt og hodt hos de velsigende Mennesker, der altid blive Hjerte-unge. Jeg bragte med mine to seneste Eventyr, "Flaskehalsen", (der staaer aftrykt nu i Lose & Delbancos Folkekalender) og "Suppe paa en Pølsepind", de høre vist til mine bedre Eventyr og interesserede Ingemanns særdeles. - Her paa Basnæs har jeg senere skrevet et Eventyr til: "Fem Brødre", [= Noget], som er moersomt og vist ganske egent. Blomstrer det saaledes op for mig, da kan jeg til Vaaren, eller næste Juul bringe et nyt lille Bind Eventyr. Rigmor skulde have Folkecalenderen med "Flaskehalsen", men Bogen var ikke kommet ud, da jeg forlod Kjøbenhavn og herude har jeg intet Exemplar, det kommer altsaa først efter den 2de Januar, da indtræffer jeg i Byen, vil Gud. Jeg har herude slet ikke været i Humeur, Julen er gaaet mig saa forunderlig tom og glædesløs forbi, det / er ikke som i gamle Tider. Paa Julebordet her laae til mig et Brev Brev fra Fru Serre og et Par velforede, smukke broderede Tøfler [Morgenschuhe], hendes eget Arbeide; hun vidste at jeg var her paa Basnæs og havde derfor directe sendt det herhen; det rørte mig, Fru Serre er mageløs god og opmærksom mod mig. Iaftes var her Bal og mange Fremmede; forud havde vi Tableaus, hvilke jeg stillede, og havde skrevet Vers til; jeg havde det Uheld, i halv Mørke, at løbe med Hovedet mod en Jernstang der var hægt op i Tjenernes Værelse, jeg stødte mmig netop lige i Tindingen, der hævede stærkt, men der er Intet at see, kun har jeg endnu i Dag Smerte; Lægen mene det ikke havde noget at betyde, da jeg ikke følte mig ilde derved! - men opmuntret mig har det ikke. Her er i Besøg en Familie Jørgensen fra Næstved! - jeg glæder mig i Udsigten fra mit Vindue, hvor jeg seer Store Belt; det har ret i disse Dage væltet skumhvide Bølger; idag er det blikstille, saa klart og oplivende jeg føler Længsel efter at flyve afsted! Til Sommer haaber jeg at kunne tage Harald med ud i Verden en fem-sex / Uger; hvorlangt? Ja det kommer nu an paa hvor stor en Sum jeg tør anvende; men Noget skal han faae at see og jeg haaber have Glæde og Gavn af. Hils din Mand og Smaapigerne, Allesammen! Gid et nyt lykkeligt Aar rulle op for Eder! gid at vi maatte mødes snart inde i Byen, i alle Tilfælde faaer jeg vel ved god Leilighed og Stemning et Par Ord fra Dig! -

Dette Brev kommer nu ikke afted før i Morgen Formiddag og altsaa neppe i dine Hænder før paa Tirsdag eller Onsdag, men med Tanken er jeg i dette Øieblik strax hos Eder i Eders gjæstfrie Skovhuus ved Fjorden! gid nu snart Sneen havde fyget, og at Solen gav os varme Straaler, saa Storken sprang ud og Kukkeren sang, men det kommer, og jeg troer ret tidligt i det nye Aar.

Nu lev vel! seer du Holger da hils ogsaa ham, Stampes er vel Alle i Byen? De hjerteligste Hilsener til den trofaste Charlotte Raben, hun det bedste Hjerte og Ærlighede selv; naar jeg en Dag er i Stemning skriver jeg vist et Par Ord til hende. Din trofast hengivne

H. C. Andersen

[Udskrift:]

Til Fru Baronesse Jonna Stampe

født Drewsen

Christinelund ved

Præstø

Tekst fra: Solveig Brunholm (Microfilmscan 6, 120-23)