Dato: 15. december 1857
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 15 December 1857 Kjære Fru Scavenius!

Inderlig Tak for Deres venlige Brev; jeg iler med at besvare det og gjentage hvormeget jeg glæder mig til at komme i Julen til Basnæs; jeg kan ogsaa trænge til at opfriske Sindet, thi jeg har ærgret mig særdeles over Professor Nielsens Fremsigelse af min Prolog, han vendte op og ned paa den, og udelod ikke mindre end tretten Stropher, saa at den blev uden Mening og Betydning; ingen Undskyldning har han gjort mig, han roses saa gar i et Par Blade for sin kraftige Fremsigelse, det er meget harmeligt. Høedt kom nu forleden Dag og sagde at Nielsen kun havde glemt fire Stropheer, de øvrige havdehan af Directeuren faaet Tilladelse til at udelade. Jeg gik til Directeuren der gav mig sit Ord paa at han ikke havde givet Tilladelse til at Noget udelodes, det han ikke kunde uden at jeg først fik det at vide; men Prologen blev ødelagt af Hr Nielsen og jeg fik ingen Opreisning! jeg vil nu søge den mellem Julelysene der tændes, glæde mig ret til at see igjen det kjære hjemlige Basnæs; der søge med Tankerne mine tydske Venner mig. Jeg har i Dag skrevet til Fru Serre, ligesom ogsaa til Storhertugen af Wimar, at de kunnne vide, hvor jeg iaar igjen tilbringer min Juul. Frøken Lützau søgte jeg forleden, men det var mig umueligt at finde hende uagtet jeg var i alle Hjørenhuse ved Nørrevold; saa tyede jeg til Veiviseren og den viiste mig hen paa Nørregade til en Enkefru Lützau, samme gode Dame sendte mig til Knabrostræde, men der var det en Lützau og ikke en Lutzau der boede; i min Nød gik jeg til Frøken Brandesog hun var saa elskværdig, idet hun ikke selv vidste Huusnummeret, derimod kjendte hendes Karl nøiagtig Stedet, at give et lille Brev derhen og jeg har i Dag fra Frøken Lutzau Svar at hun var beredt at være i Slagelse samme Dag og Time som jeg. Altsaa, om Gud vil, komme vi der paa Søndag den 20 December; vi komme med Morgentoget der gaaer fra Kjøbenhavn og kunne altsaa være til Frokost Søndag paa Basnæs. Jeg bliver der om De er tilfreds der med, til den anden Januar, da maa jeg ind.Jeg har sagt gamle Collin at jeg bliver Nytaarsaften borte fra ham denne Gang, men er hos han før hans Fødselsdag, der strax efter indtræffer. Allerede Fredag Middag reiser jeg fra Kjøbenhavn til Sorø for at kunne være en heel Dag (Løverdag) hos Ingemanns, og derfra med Morgentoget om Søndagen til Slagelse! - to ny, gode Eventyr bringer jeg med! - Hils hjerteligst Luzia, min gode Ven Too, ligesom Frøknerne Schumacher, Dunloup og Hr. Ferslev! Gud bevare Dem alle ved Sundhed og godt Humeur! gid vi ret saae Glæde! Deres Naades taknemlig hengivne

H. C. Andersen E. S. Grundtvig er jo blevet Ægteherre for tredie Gang!

Tekst fra: H.C. Andersens Hus