Dato: 2. november 1857
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 2den Nov 1857

Kjære Ven!

Det var et velsignet Brev, De senest glædede mig med, en sand »Nød« til Styrkelse; Tak for Deres Venskab og Deeltagelse! Humeuret har alt løftet sig og i sidste Uge skrev jeg for Folkecalenderen det Eventyr færdigt, jeg under Besøget fortalte Dem om, Historien om en Flaske; Tanken til de kom under Besøget hos Dickens, senere i Maxen nedskrevjeg det Meeste nu har jeg endt det og ikke mindre end fire Gange reenskrevet elle omskrevet det for at faae Sproget i det Tonefald jeg maatte have det; jeg tør troe det er eet af mine bedre Eventyr, Pedersen gjør nu Billeder til det. - Hele forrige Uge var jeg glad ved slet intet at høre om Cholera og nu, som De nok i Dag seer af Avisen har vi den i fuld Straale paa eet Sted; i de sidste Dage er den udbrudt paa Hospitalet, jeg troer at nogle Thyphus Patienter, der kom sig, pludseligt ere blevne angrebne, ikke færre end syv; fire ere allerede døde. Det skal være et ganske usædvanligt Tilfælde sige Lægerne. Jeg har Gud skee Lov ikke den Angest som tidligere, men jeg har rigtignok stillet mig paa det Standpunkt at jeg tænker: »jeg skal have Sygdommen og døe i dette Efteraar eller Vinter!« usigelig gjerne gad jeg leve, see mig endnu lidt om i Verden, men jeg har jo allerede seet sa Meget, som Millioner ikke forundtes at see, modtaget saa uendelig Meget af vor Herre at jeg bør være glad ved det og altsaa give mig hen. nu vel, det gjør jeg! - Fra gamle Collin skal jeg hilse, han er Gudskee Lov vel og ret livlig. Theatrene kommer jeg meget lidt i, jeg veed ikke, jeg morer mig ikke ret der, og desuden ligge Hoftheatret og Folketheatret mig saa afsides. - Vil De bringe Boyesens min deeltagende Hilsen, Sønnen havde forleden Dag sagt til Hartmann at nu var Faderen, lykkeligviis, uden Fare. Deres Billet til Theatret skal jeg nok erindre naar jeg en Dag kommer paa Contoiret.

Fra Storhertugen af Weimar fik jeg forleden et meget rart Brev, det var skrevet fra Wartburg, hvor han for første Gang, troer jeg, var fløttet ind Udsigten der er saa fortryllende i dette smukke Efteraar, alle Stuer og Sale er saa smukt malede al fresco, meest den hellige Elisabeths Historie; et kommende Aar, dersom jeg lever, glæder jeg mig til at skulle boe nogen Tid deroppe hvor Luther digtede sin: »Vor Gud han er saa fast en Borg!« Den inderligste Hilsen til Dem og Deres Kone, Gud bevare dem begge glad og vel!

hjerteligst

H. C. Andersen

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter

Kjøbenhavn den 2den Nov 1857

Kjære Ven!

Det var et velsignet Brev, De senest glædede mig med, en sand "Nød" til Styrkelse; Tak for Deres Venskab og Deeltagelse! Humeuret har alt løftet sig og i sidste Uge skrev jeg for Folkecalenderen det Eventyr færdigt, jeg under Besøget fortalte Dem om, Historien om en Flaske; Tanken til de kom under Besøget hos Dickens, senere i Maxen nedskrev jeg det Meeste nu har jeg endt det og ikke mindre end fire Gange reenskrevet elle omskrevet det for at faae Sproget i det Tonefald jeg maatte have det; jeg tør troe det er eet af mine bedre Eventyr, Pedersen gjør nu Billeder til det. - Hele forrige Uge var jeg glad ved slet intet at høre om Cholera og nu, som De nok i Dag / seer af Avisen har vi den i fuld Straale paa eet Sted; i de sidste Dage er den udbrudt paa Hospitalet, jeg troer at nogle Thyphus Patienter, der kom sig, pludseligt ere blevne angrebne, ikke færre end syv; [overstr: og] fire ere allerede døde. Det skal være et ganske usædvanligt Tilfælde sige Lægerne. Jeg har Gud skee Lov ikke den Angest som tidligere, men jeg har rigtignok stillet mig paa det Standpunkt at jeg tænker: "jeg skal have Sygdommen og døe i dette Efteraar eller Vinter!" usigelig gjerne gad jeg leve, see mig endnu lidt om i Verden, men jeg har jo allerede seet sa Meget, som Millioner ikke forundtes at see, modtaget saa uendelig Meget af vor Herre at jeg bør være glad ved det og altsaa give mig hen - nu vel, det gjør jeg! - Fra gamle Collin skal jeg hilse, han er Gudskee Lov vel og ret livlig. Theatrene kommer jeg meget / lidt i, jeg veed ikke, jeg morer mig ikke ret der, og desuden ligge Hoftheatret og Folketheatret mig saa afsides. - Vil De bringe Boyesens min deeltagende Hilsen, Sønnen havde forleden Dag sagt til Hartmann at nu var Faderen, lykkeligviis, uden Fare. Deres Billet til Theatret skal jeg nok erindre naar jeg en Dag kommer paa Contoiret.

Fra Storhertugen af Weimar fik jeg forleden et meget rart Brev, det var skrevet fra Wartburg, hvor han for første Gang, troer jeg, var fløttet ind Udsigten der er saa fortryllende i dette smukke Efteraar, alle Stuer og Sale er saa smukt malede al fresco, meest den hellige Elisabeths Historie; et kommende Aar, dersom jeg lever, glæder jeg mig til at skulle boe nogen Tid deroppe hvor Luther digtede sin: "Vor Gud han er saa fast en Borg!" Den inderligste Hilsen til Dem og Deres Kone, Gud bevare dem begge glad og vel!

hjerteligst

H. C. Andersen /

[Udskrift:]

Til Hr Conferentsraad B. S. Ingemann

Ridder af flere Ordener

i Sorø.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 457-60)