Dato: 12. oktober 1857
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

No 1. Basnæs ved Skjelskjør den 12 October 1857.

Min trofaste Veninde!

Endnu engang før jeg kommer ind til Byen skal De dog have et Par Ord fra mig, især da jeg ikke, som først Bestemmelsen var, tager ind imorgen Tirsdag, men først Dagen efter eller Torsdag. Jeg længes efter at see Dem, Collins og Ørsteds, Byen selv længes jeg ikke efter og finder det igrunden underligt at jeg er kommet fra den i en heel Maaned og vender hjem igjen medens Sagerne staae ganske som da jeg reiste, Cholera har nu engang indlogeret sig der, og fordrer hver Dag sit Offer, var jeg en St Jørgen der kunde dræbe Dragen, var det jo en anden Sag jeg snarest ind­fandt mig; blive paa Landet har jeg heller ikke stor Lyst til og jeg troer ogsaa at Dragen strækker sin slimede Krop lige her ned i denne Kant af Landet, altsaa kommer jeg, rimeligviis for at blive syg eller være et af Dra­gens Offere, men heller strax end at gaae og vente paa det! jeg kan nu eengang ikke vente, selv om det er paa Døden. Nu hører jeg vel ogsaa til de Træer der har baaret deres Blomster og Frugter, noget Nyt eller Bedre, kommer der vel ikke, jeg har seet mig om i Verden, lært at kjende saa Mange af de Bedste, altsaa kan man jo godt lave sig til Hjemreisen.

Hils Deres Søster og hele Omgivelsen! - Lykkelige Lieutenant Kock der med Ungdoms Sind kan flyve syd paa, hils ham med de hjerteligste Ønsker for den hele Flugt. - I Dag er det stille og Solskin, jeg synes slet ikke om det, bedre fandt jeg det igaar, da Vinden ruskede og Søen skummede, det var rigtigt Efteraar, som det nu skal være! - Dog nu ikke mere! jeg er i Dag saa uendelig utilfreds,3494) det er som Sot og Syge saae paa mig med onde Øine og sagde: »naa, kommer Du!« - Reise bort i Vinter har jeg aldeles ingen Lyst til, altsaa hjem! - der ligger nok til mig i »Maaneds­skriftet« en Critik over min sidste Roman,3495) den er vist overordenlig beha­gelig! hvor det dog ig[runden]3496) er dumt at give Verden sine [Ta]nker, Stemninger og »Guds Gaver«, - Men hvorfor skriver jeg nu Alt dette ned! det Hele er jo kun en Stemning, betragt det som et Digt i Prosa, og behold det Bedre af mig i Erindring!

hjerteligst H. C. Andersen.

Til Frøken Henriette Wulff.

[Udskrift ]

Til Frøken Henriette Wulff

Adresse: Conferentsraad Kock's Gaard Ny Kongensgade

i Kjøbenhavn.

fortsættes i: 8691

Tekst fra: H.C. Andersens Hus