Dato: 10. oktober 1857
Fra: H.C. Andersen   Til: Theodor Reitzel
Sprog: dansk.

Basnæs ved Skjelskør den 10 October 1857.

Kjære Ven!

Hjertelig Tak for Deres venlige Brev, Ingemann sendte mig det igaar her til Basnæs, hvor jeg har været de sidste fjorten Dage; ganske vel har jeg i den Tid ikke følt mig, men det ligger vist i Luften, den jeg ikke troer er god hernede; vil Gud, da kommer jeg i næste Uge til Kjøbenhavn, hvor jeg allerede, som De maaske veed, var for en Maaned siden, men forlod da min Læge meente det var mig bedst. Deilige Dage har jeg tilbragt i Engeland hos Dickens, fire Uger blev jeg derpaa i Maxen, og tilbragte senere en otte Dage i Weimar hvor der, som De veed, var store Festligheder; imidlertid fik jeg her en slem Forkjølelse, saa at Hjemreisen var en Qval, jeg brugte næsten otte Dage fra Weimar til Kiel, saa ilde følte jeg mig; endnu hoster jeg lidt, men forresten er Forkjølelsen overstaaet.

Tak for hvad De siger mig om den tilsyneladende gode Afsætning af "At være eller ikke være"; med Hensyn til Resten af Honoraret, da kan jeg nok, naar De ønsker det, vente med samme til henimod Julen.

Hils paa det hjerteligste Deres Kjære Moder, Søstre og Broder, ligesom jeg ogsaa beder Dem at bringe mig i venlig Erindring hos Deres Svoger. Snart sees vi jo, da skal jeg fortælle Dem og Deres om engelsk Landliv, engelsk Digterliv og hvorledes Digternes Statuer voxe op i det lille Weimar! Lev vel!

Deres hengivne

H. C. Andersen

Til Hr Boghandler Th: Reitzel!

[Udskrift:]

Til Hr. Boghandler Th. Reitzel: Adresse i den reitzelske Boghandel i Kjøbenhavn.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 58. 29-30)