Dato: 8. oktober 1857
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Basnæs ved Skjelskjør 8 October 1857.

Min kjære trofaste Veninde!

Det var et deiligt langt Brev De glædede mig med sidst, tak derfor. Gjerne skrev jeg et Par Breve for Lieutenant Kock, men i Slutningen af Deres Skrivelse beder De mig igjen opgive det, da hans Fart gjennem Tydskland bliver saa hurtig at Breve er til ingen Nytte, dette er saa ganske Tilfældet, at jeg som Ven understøtter samme. Fru Serre i Dresden vilde være en ganske fortræffelig Dame at indføre ham hos, men hun er paa Landet endnu, 3 Miil fra Dresden og saaledes vil det være med de fleste; vi gjemme altsaa Bekjendtskaberne til han i lidt længere Tid kan være i Tydskland, og haaber at han da tillader mig at indføre ham hos nogle af mine Venner, der snart ville blive hans. Alt dette havde jeg imidlertid ikke skrevet, men sendt Breve, naar De ikke selv, som sagt, i Deres Brev havde taget Deres Forlangende tilbage. Hils ham hjerteligt fra mig! han vil jo more sig deilig! at kunne reise i hans Alder til Italien, reise med en Ven han ret holder af, og det en Ven der har gjort Reisen før, er det Lyk­keligste der kan være! I Rom og paa Veien derhen, beder jeg ham hilse de Venner af mig han træffer paa. Læg ham endelig paa Hjertet at han fra Florentz lægger Veien over Terni og seer Vandfaldet der.

Jeg længes efter at komme ind til Kjøbenhavn, hvor jeg troer Luften er ligesaa god som herude, uagtet jeg af Avisen nok seer at derinde døe daglig een eller to af Cholera. Vel føler jeg mig slet ikke og har den hele lange Tid lidt af jevnlig Ildebefindende og Trykken om Underlivet og i Hjerte­kulen, jeg troer det er Luften, som virker paa mig, hele Omegnen her har jo lidt af Cholera og Cholerine. Her er meget eensomt, og regner det en Dag, saa at jeg ikke kan komme ned i Haven, saa sidder jeg den meeste Tid i min Stue, skriver eller læser, men bliver træt deraf, falder stundom lidt i søvn, eller gaaer ned i Stuen, hvor jeg træffer tre meget elskværdige Damer,3492) men Musik have vi slet ikke og Aftnerne blive forfærdelig lange; om Natten sover jeg daarligt, drømmer hæsligt og staaer træt og øm op, ligesom jeg var blevet med eet en gammel Mand. Det er den landlige Lyksalighed De tænker Dem jeg nyder. - Dagene glide lidt vaade over i hinanden og Legem [og] Sind mister sin Elasticitet. Rimeligviis kommer jeg til Kjøbenhavn næste Tirsdag-Aften.3493) Hils Deres Søster meget og hjerte­ligt; Sønnerne sender jeg ogsaa gjerne Hilsen til, men jeg har Fornemmel­sen af at jeg er dem fremmet. Deres Svoger vil De sige at jeg ofte tænker paa ham og ønsker at see ham mere rask og nu tusinde kjærlige Hilsener.

Deres broderlige Ven H. C. Andersen.

Til Frøken Henriette Wulff.

[ Udskrift ]

Til Frøken Henriette Wulff

Adresse: Conferentsraad Kock

Ny Kongensgade i Kjøbenhavn.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus