Dato: 2. oktober 1857
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Basnæs ved Skjelskjør den anden October 1857.

Min kjære trofaste Veninde!

Tak for Gjengivelsen af mit Brev til Dickens,3481) jeg har afskrevet det og lader det i Dag flyve syd vest paa. Det var kjærligt, naturligt og rigtigt af Deres Søster Ida at hun holdt Dem tilbage!3482) jeg blev saa glad derved; jeg veed ikke, den hele Sommer har jeg ikke kunnet faae det i Hovedet, at De skulde saaledes ene drage ud i den vide Verden! tro mig jeg kan nok for­staae Forhold og Stemninger, Følelser og Beslutninger, men - ja nu er det godt at De for det første bliver i Havn; ogsaa dermed har vor Herre sin vise Omsorg. Hils kjærligt og inderligt Deres velsignede Søster ogsaa Deres Svoger hilser De fra mig.

Jeg er nu paa Basnæs; rundt omkring er Sygdom; Cholera har viist sig i Sognet ved Holsteinborg, som ligger en Miil herfra, Skjelskjør er heller ikke længer borte og Korsør, naar man gjør Veien gjennem Luften, som nok Fru Cholera befarer, er ikke i meget kortere Afstand; jeg troer ogsaa at fornemme det, thi næsten hver Dag naar jeg har gaaet i Haven føler jeg et forbigaaende Ildebefindende.3483) Fra Sorø reiste jeg sidste Løverdag,3484) der var saa godt som ingen Reisende med ned mod Korsøer; Fru Scavenius og hendes Børn afhentede mig selv i Slagelse, jeg var underlig forstemt, havde en Fornemmelse som om hele Landskabet var en Sygestue, men da jeg havde sovet paa Basnæs og næste Aften i min hyggelige Stue sad og saae ud over Beltet imod Laaland, saae Maanen skinne saa klar paa det blanke Vand, fornam jeg hele Ungdoms Sindet, det var som kunde jeg aldrig døe!3485) - Jeg har nu begyndt at nedskrive om mit Ophold hos Dickens,3486) det giver mig Beskjæftigelse, dernæst læser Miss Dounloup3487) hver Dag en Time Engelsk med mig! - Veiret er endnu smukt, det er ganske sommerligt, dog længes jeg særdeles efter at komme til Kjøbenhavn, men før otte Dage efter at intet Cholera-Tilfælde der har viist sig, mener Doctor Collin,3488) jeg ikke skal komme, især da det just er i Nyhavn de fleste have viist sig. Seer De noget til Hauchs da bring dem en Hilsen fra mig! Nyt har jeg ikke at meddele, Dagene glide eensomt hen; det er en Begiven­hed naar et Dampskib glider nær ved Kysten forbi os, det er en Begiven­hed, naar Ravne, Krager og Aliker i store Hobe flyve fra Skoven og i Kredse omsuse de gamle Kastanietræer i Haven.3489) Musik have vi desværre ikke, læse høit taaler jeg ikke længe, i det min weimarske Forkjølelse endnu ikke er paa Døren. I Dag stormer det, Søen vælter store hvide Bøl­ger, Løvet flyver om i Haven. Lev vel!

Deres broderlige Ven H. C. Andersen.

Til Frøken Henriette Wulff.

[Udskrift ] Til Frøken Henriette Wulff

Adresse: Conferentsraad Kock

Ny Kongensgade i Kjøbenhavn.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus