Dato: 24. september 1857
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

295. Fra E. Collin.

Kjære Andersen. Det vil forhaabentlig ikke vare længe inden De atter kan besøge os, men jeg vil dog ikke tilraade det endnu, saalænge dog nogle Tilfælde forekomme, navnlig paa Skibene i Nyhavn. Vi tale forresten nu ikke om Cholera og ere glade i Haabet, som bestyrkes ved den indtraadte Kulde, der synes at tilintetgjøre Miasmen; idetmindste siges alle Mavesygdomme at blive sjeldnere.

Gamle Fru Zinn er da død (af Vattersot). Man siger at Ludvig Zinn arver Alt.

Fader og vi Alle have det godt.

De lovede mig engang at bede Ingemann om at skrive et Par Ord i et af hans første Original?Værker (De veed at jeg samler paa Original?Udgaver af danske Classikere). Det var kjedeligt at jeg glemte at give Dem en Bog med. Troer De, at han vil, saa kan De engang sende ham den.

Her er forresten intet Nyt; Folk løbe paa Langes Folketheater; jeg gaaer der ikke; det er neppe Mad for mig.

Skulde De see Ernst Bojesen, saa hils ham fra mig.

Lad mig dog vide et Par Ord om og hvorledes Bredal exsisterer.

d. 24 Sept. 1857.

Deres

E. Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost