Dato: 20. september 1857
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Sorø Søndag-Middag den 20 Sept 1857.

Min søsterlige Veninde!

Kun et Par Ord, men disse er dog som et Besøg, en venlig Titten ind i Stuen. Denne Morgen kom her ganske uventet Vogn efter mig fra Bas­næs,3479) om jeg vilde komme strax eller først indtræffe næste Løverdag, efter som jeg bestemte vilde Fru Scavenius indrette sig, enten blive hjemme eller aflægge et Besøg paa nogle Dage inde i Landet; jeg valgte at blive i Sorø, uagtet jeg slet ikke troer her er saa sundt og Søen lugter. De vil altsaa hele Ugen, ligetil Løverdag den 26de sende Brev til mig heri Sorø, først da reiser jeg, om Gud vil, til Basnæs ved Skjelskjør.

I forgaars Fredag den 18de skrev jeg Dem til, lad mig endelig vide om De har faaet det Brev, deri mit Svar paa Spørgsmaalet at »reise eller ikke reise« til Italien; det er mig om at gjøre at vide Brevet er kommet til Dem, thi jeg sendte med samme Brev endnu to andre til Udlandet,3480) besørgede dem ikke selv, Noget jeg ellers altid gjør, men gav det til en Karl her kom i Ærinde.

Jeg er endnu stærk forkjølet, har Hoste og et Hold i Siden eller rettere i Maven. Hils hjerteligt Deres Søster, Mand og Sønnerne, ligesom ogsaa Læssøes, dersom De seer dem! Bliv sund og ved godt Humeur, gid snart de gode Dage komme.

Deres trofast hengivne H. C. Andersen.

Til Frøken Henriette Wulff.

[Udskrift ]Til Frøken Henriette Wulff.

Adresse: Geheimeconferentsraad Kock

Ny Kongensgade i Kjøbenhavn.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus